Etikettarkiv: kemi

Vasas nya vagga

Som materialforskare blir man ganska snabbt tvungen att intressera sig för andra material än sitt eget. Och inte bara för materialet i sig utan även dess växelverkan med omgivningen. Kemi och fysik och biologi och matematik, tvärvetenskap när den är som bäst!

Ett riktigt favoritprojekt med ständigt nya ingångar är förstås skeppet Vasa. Stiftelsen för Strategisk Forskning stöttar sedan en tid ett projekt där en skräddarsydd vagga designas som ska avlasta trästrukturen från dess egen tyngd. Där ingår bland andra Sveriges Lantbruksuniversitet som kan det här med ek.

Ett extra plus för musiken i filmen! Suggestiva klanger med historiska referenser  och mycket cello förstås!

Annonser

Kemisten vid strykbrädan

Ibland får jag frågan om vad grejen är med vetenskap, egentligen. Vad är det för vits med att lära sig varför allt är som det är? Räcker det inte med att acceptera det, bara?

Svaret är förstås nej! Det räcker inte alls. Jag vill ju veta! Och när jag vet kan jag förbättra världen litegrann. Vara mera medveten om vad jag gör när jag stryker, till exempel.

I hate ironing, I’ll do more or less anything to avoid it. So faced with a giant pile of laundry I got easily distracted. I started to wonder why those shirts emerged from the machine looking like a tangled bag of rags. How come the cotton clothes get crumpled so easily? And what’s with easy-iron garments, why don’t they need so much pressing? Since I’m a scientist I know its important to understand the theory behind a methodology. And so it became imperative, before unleashing the iron and its board, that I found the answers to these pressing questions.

Så skriver professor Mark Lorch i Hull och fortsätter med en pedagogisk redogörelse för alla de olika problemställningar och glädjeämnen som dyker upp vid strykbrädan.

Hela artikeln hittar du här: How chemistry can make your ironing easier. Han avslutar med att konstatera att

The pile of laundry is still waiting for me. But at least I have the theory of ironing all straightened out, and so I suppose I’d best just get on with the practical session. Or maybe I’ll go for that crumpled look and just call myself a theoretical ironist.

Det här är ju riktigt coolt!

Fick ett mejl från kollegan F som gjorde mig alldeles exalterad. Nog har vi världens roligaste arbetsplats?

Vill inte undanhålla ett litet exempel från våra kollegor på Swerea i Kista. I sin maskin från Arcam har man genom att ändra på intensiteten i elektronstrålen lyckats få metallpulver att stelna i olika kristallriktningar (plan). Genom etsning får man fram dessa olika stelningsriktningar. North Carolina State University (prof Ola Henriksson) har skrivit DOE men här har man tryckt in sex bokstäver. Genom att styra riktningen på korntillväxten kan man uppnå helt nya materialegenskaper.

skraddasydda-egenskaper-hos-metaller

Bilden visar alltså 3D-printad metall där kristaller som vuxit i olika riktningar får olika färg genom etsning, behandling med syra. Metallen har sedan fotograferats med hjälp av mikroskop.

Nobelvecka

Nobelvecka och plötsligt en väldig massa program på TV att frossa i! Nobelspecialer, fördjupningar i vetenskap och litteratur. Och frågeprogram som äntligen tar upp det väsentliga: Vem vet mest, kemi- och fysikutgåvan! Min vän fysikern tävlade tappert men åkte till slut ut på en parsec  (eller snarare trehundra). Titta på programmet på svtplay och se om du kan mer!

Bildresultat för vem vet mest

Hur högt specialiserade dessa ämnen är framgick bland annat av att programledaren Richard Olsson med jämna mellanrum fick dyka närsynt ner i sitt manus för att med djup koncentration tungvricka sig igenom namnen på kemiska molekyler eller grekiska fysiktermer. Och när deltagarna vänligt förklarade innebörden av en eller annan fysikalisk teori är det frågan om så många andra än de medtävlande hängde med. Desto roligare att ett sådant program får utrymme! Bravo, SVT!

Jag får nog lära mig mer om bilar ändå

En nackdel med att arbeta på institutet – den enda, faktiskt – är att mycket kretsar kring bilmotorer. Det beror på att landets två största gjuterier ägas av Volvo och Scania och att den absoluta merparten av allt gjutjärn som produceras används i just bilmotorer.

Sedan jag började här har jag nödtorftigt lärt mig att skilja på olika typer av motorblock och vad som skiljer dem egenskapsmässigt från topplocken. Materialmässigt intressant är det förstås ändå, med olika ferrithalter och grafitformer. Men det är inte tillämpningen som utgör tjusningen för mig.

Mitt första forskningsområde, elektrokemin, hade också en koppling till fordonsindustrin i och med att vi undersökte möjliga materialval till tunnfilmsbatterier. Och nu har till och med nanokemin blivit bilburen! Min vän fysikern berättar om årets Nobelpris i kemi:

Den tredje pristagaren, Bernard Feringa, blev 1999 först i världen om att bygga en roterande molekylmotor. Hans mål var egentligen att skapa en molekylströmbrytare som kan slå mellan noll och ett och användas för att lagra information, men upptäckte i stället hur det är möjligt att styra en snurrande molekyl. När kemisterna nu har lärt sig att kontrollera molekylernas rörelser kan de skapa vilka maskiner som helst. År 2011 byggde Feringa och hans forskargrupp en fyrhjuls­driven nanobil av en enda molekyl.

Läs hela artikeln här och titta på fin grafik här!

 

 

Kanske lite långrandigt

Jag har hittat längsta ordet i engelska språket, berättade sonen.

Jaha? sa jag

189000 tecken, sa han. Eller nåt. Ett protein. Man undrar ju vad som är längst, ordet eller molekylen.

För er som är nyfikna: ingen av oss har kontrollräknat.

Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly-larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl-leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy-llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi-nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva-lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart-ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg-lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla-rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli-soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar-ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth-reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval-ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty-rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas-paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl-alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony-lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli-soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy-ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo-nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt-ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole-ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl-glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp-araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl-utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar-tylprolylglutamylaspartylvalylaspartylvalylaspartyllysylprolylaspartylglu-tamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylvalylalanylglutaminylphen-ylalanylleucyllysylhistidyltyrosylprolylaspartylisoleucylhistidylasparagi-nylalanylserylthreonylaspartylglycylglutaminylglutamylaspartylaspartylglu-tamylisoleucylleucylprolylglycylphenylalanylprolylserylphenylalanylalanyl-asparaginylserylvalylglutaminylasparaginylphenylalanyllysylarginylglutamy-laspartylarginylvalylisoleucylphenylalanyllysylglutamylmethionyllysylvaly-ltryptophylisoleucylglutamylglutaminylphenylalanylglutamylarginylaspartyl-leucylthreonylarginylalanylglutaminylmethionylvalylglutamylserylasparagin-ylleucylglutaminylaspartyllysyltyrosylglutaminylserylphenylalanyllysylhis-tidylphenylalanylarginylvalylglutaminyltyrosylglutamylmethionyllysylargin-yllysylglutaminylisoleucylglutamylhistidylleucylisoleucylglutaminylprolyl-leucylhistidylarginylaspartylglycyllysylleucylserylleucylaspartylglutamin-ylalanylleucylvalyllysylglutaminylseryltryptophylaspartylarginylvalylthre-onylserylarginylleucylphenylalanylaspartyltryptophylhistidylisoleucylglut-aminylleucylaspartyllysylserylleucylprolylalanylprolylleucylglycylthreony-lisoleucylglycylalanyltryptophylleucyltyrosylarginylalanylglutamylvalylal-anylleucylarginylglutamylglutamylisoleucylthreonylvalylglutaminylglutamin-ylvalylhistidylglutamylglutamylthreonylalanylasparaginylthreonylisoleucyl-glutaminylarginyllysylleucylglutamylglutaminylhistidyllysylaspartylleucyl-leucylglutaminylasparaginylthreonylaspartylalanylhistidyllysylarginylalan-ylphenylalanylhistidylglutamylisoleucyltyrosylarginylthreonylarginylseryl-valylasparaginylglycylisoleucylprolylvalylprolylprolylaspartylglutaminyll-eucylglutamylaspartylmethionylalanylglutamylarginylphenylalanylhistidylph-enylalanylvalylserylserylthreonylserylglutamylleucylhistidylleucylmethion-yllysylmethionylglutamylphenylalanylleucylglutamylleucyllysyltyrosylargin-ylleucylleucylserylleucylleucylvalylleucylalanylglutamylseryllysylleucyll-ysylseryltryptophylisoleucylisoleucyllysyltyrosylglycylarginylarginylglut-amylserylvalylglutamylglutaminylleucylleucylglutaminylasparaginyltyrosylv-alylserylphenylalanylisoleucylglutamylasparaginylseryllysylphenylalanylph-enylalanylglutamylglutaminyltyrosylglutamylvalylthreonyltyrosylglutaminyl-isoleucylleucyllysylglutaminylthreonylalanylglutamylmethionyltyrosylvalyl-lysylalanylaspartylglycylserylvalylglutamylglutamylalanylglutamylasparagi-nylvalylmethionyllysylphenylalanylmethionylasparaginylglutamylthreonylthr-eonylalanylglutaminyltryptophylarginylasparaginylleucylserylvalylglutamyl-valylarginylserylvalylarginylserylmethionylleucylglutamylglutamylvalyliso-leucylserylasparaginyltryptophylaspartylarginyltyrosylglycylasparaginylth-reonylvalylalanylserylleucylglutaminylalanyltryptophylleucylglutamylaspar-tylalanylglutamyllysylmethionylleucylasparaginylglutaminylserylglutamylas-paraginylalanyllysyllysylaspartylphenylalanylphenylalanylarginylasparagin-ylleucylprolylhistidyltryptophylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylthre-onylalanylmethionylasparaginylaspartylalanylglycylasparaginylphenylalanyl-leucylisoleucylglutamylthreonylcysteinylaspartylglutamylmethionylvalylser-ylarginylaspartylleucyllysylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylleucyla-sparaginylglycylarginyltryptophylarginylglutamylleucylphenylalanylmethion-ylglutamylvalyllysylglutaminyltyrosylalanylglutaminylalanylaspartylglutam-ylmethionylaspartylarginylmethionyllysyllysylglutamyltyrosylthreonylaspar-tylcysteinylvalylvalylthreonylleucylserylalanylphenylalanylalanylthreonyl-glutamylalanylhistidyllysyllysylleucylserylglutamylprolylleucylglutamylva-lylserylphenylalanylmethionylasparaginylvalyllysylleucylleucylisoleucylgl-utaminylaspartylleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutaminylarginylv-alylprolylvalylmethionylaspartylalanylglutaminyltyrosyllysylisoleucylisol-eucylthreonyllysylthreonylalanylhistidylleucylisoleucylthreonyllysylgluta-mylserylprolylglutaminylglutamylglutamylglycyllysylglutamylmethionylpheny-lalanylalanylthreonylmethionylseryllysylleucyllysylglutamylglutaminylleuc-ylthreonyllysylvalyllysylglutamylcysteinyltyrosylserylprolylleucylleucylt-yrosylglutamylserylglutaminylglutaminylleucylleucylisoleucylprolylleucylg-lutamylglutamylleucylglutamyllysylglutaminylmethionylthreonylserylphenyla-lanyltyrosylaspartylserylleucylglycyllysylisoleucylasparaginylglutamyliso-leucylisoleucylthreonylvalylleucylglutamylarginylglutamylalanylglutaminyl-serylserylalanylleucylphenylalanyllysylglutaminyllysylhistidylglutaminylg-lutamylleucylleucylalanylcysteinylglutaminylglutamylasparaginylcysteinyll-ysyllysylthreonylleucylthreonylleucylisoleucylglutamyllysylglycylserylglu-taminylserylvalylglutaminyllysylphenylalanylvalylthreonylleucylserylaspar-aginylvalylleucyllysylhistidylphenylalanylaspartylglutaminylthreonylargin-ylleucylglutaminylarginylglutaminylisoleucylalanylaspartylisoleucylhistid-ylvalylalanylphenylalanylglutaminylserylmethionylvalyllysyllysylthreonylg-lycylaspartyltryptophyllysyllysylhistidylvalylglutamylthreonylasparaginyl-serylarginylleucylmethionyllysyllysylphenylalanylglutamylglutamylserylarg-inylalanylglutamylleucylglutamyllysylvalylleucylarginylisoleucylalanylglu-taminylglutamylglycylleucylglutamylglutamyllysylglycylaspartylprolylgluta-mylglutamylleucylleucylarginylarginylhistidylthreonylglutamylphenylalanyl-phenylalanylserylglutaminylleucylaspartylglutaminylarginylvalylleucylaspa-raginylalanylphenylalanylleucyllysylalanylcysteinylaspartylglutamylleucyl-threonylaspartylisoleucylleucylprolylglutamylglutaminylglutamylglutaminyl-glutaminylglycylleucylglutaminylglutamylalanylvalylarginyllysylleucylhist-idyllysylglutaminyltryptophyllysylaspartylleucylglutaminylglycylglutamyla-lanylprolyltyrosylhistidylleucylleucylhistidylleucyllysylisoleucylasparty-lvalylglutamyllysylasparaginylarginylphenylalanylleucylalanylserylvalylgl-utamylglutamylcysteinylarginylthreonylglutamylleucylaspartylarginylglutam-ylthreonyllysylleucylmethionylprolylglutaminylglutamylglycylserylglutamyl-lysylisoleucylisoleucyllysylglutamylhistidylarginylvalylphenylalanylpheny-lalanylserylaspartyllysylglycylprolylhistidylhistidylleucylcysteinylgluta-myllysylarginylleucylglutaminylleucylisoleucylglutamylglutamylleucylcyste-inylvalyllysylleucylprolylvalylarginylaspartylprolylvalylarginylaspartylt-hreonylprolylglycylthreonylcysteinylhistidylvalylthreonylleucyllysylgluta-mylleucylarginylalanylalanylisoleucylaspartylserylthreonyltyrosylarginyll-ysylleucylmethionylglutamylaspartylprolylaspartyllysyltryptophyllysylaspa-rtyltyrosylthreonylserylarginylphenylalanylserylglutamylphenylalanylseryl-seryltryptophylisoleucylserylthreonylasparaginylglutamylthreonylglutaminy-lleucyllysylglycylisoleucyllysylglycylglutamylalanylisoleucylaspartylthre-onylalanylasparaginylhistidylglycylglutamylvalyllysylarginylalanylvalylgl-utamylglutamylisoleucylarginylasparaginylglycylvalylthreonyllysylarginylg-lycylglutamylthreonylleucylseryltryptophylleucyllysylserylarginylleucylly-sylvalylleucylthreonylglutamylvalylserylserylglutamylasparaginylglutamyla-lanylglutaminyllysylglutaminylglycylaspartylglutamylleucylalanyllysylleuc-ylserylserylserylphenylalanyllysylalanylleucylvalylthreonylleucylleucylse-rylglutamylvalylglutamyllysylmethionylleucylserylasparaginylphenylalanylg-lycylaspartylcysteinylvalylglutaminyltyrosyllysylglutamylisoleucylvalylly-sylasparaginylserylleucylglutamylglutamylleucylisoleucylserylglycylseryll-ysylglutamylvalylglutaminylglutamylglutaminylalanylglutamyllysylisoleucyl-leucylaspartylthreonylglutamylasparaginylleucylphenylalanylglutamylalanyl-glutaminylglutaminylleucylleucylleucylhistidylhistidylglutaminylglutaminy-llysylthreonyllysylarginylisoleucylserylalanyllysyllysylarginylaspartylva-lylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylalanylglutaminylalanylglutaminy-lglutaminylglycylglutamylglycylglycylleucylprolylaspartylarginylglycylhis-tidylglutamylglutamylleucylarginyllysylleucylglutamylserylthreonylleucyla-spartylglycylleucylglutamylarginylserylarginylglutamylarginylglutaminylgl-utamylarginylarginylisoleucylglutaminylvalylthreonylleucylarginyllysyltry-ptophylglutamylarginylphenylalanylglutamylthreonylasparaginyllysylglutamy-lthreonylvalylvalylarginyltyrosylleucylphenylalanylglutaminylthreonylglyc-ylserylserylhistidylglutamylarginylphenylalanylleucylserylphenylalanylser-ylserylleucylglutamylserylleucylserylserylglutamylleucylglutamylglutaminy-lthreonyllysylglutamylphenylalanylseryllysylarginylthreonylglutamylseryli-soleucylalanylvalylglutaminylalanylglutamylasparaginylleucylvalyllysylglu-tamylalanylserylglutamylisoleucylprolylleucylglycylprolylglutaminylaspara-ginyllysylglutaminylleucylleucylglutaminylglutaminylglutaminylalanyllysyl-serylisoleucyllysylglutamylglutaminylvalyllysyllysylleucylglutamylasparty-lthreonylleucylglutamylglutamylaspartylisoleucyllysylthreonylmethionylglu-tamylmethionylvalyllysylthreonyllysyltryptophylaspartylhistidylphenylalan-ylglycylserylasparaginylphenylalanylglutamylthreonylleucylserylvalyltrypt-ophylisoleucylthreonylglutamyllysylglutamyllysylglutamylleucylasparaginyl-alanylleucylglutamylthreonylserylserylserylalanylmethionylaspartylmethion-ylglutaminylisoleucylserylglutaminylisoleucyllysylvalylthreonylisoleucylg-lutaminylglutamylisoleucylglutamylseryllysylleucylserylserylisoleucylvaly-lglycylleucylglutamylglutamylglutamylalanylglutaminylserylphenylalanylala-nylglutaminylphenylalanylvalylthreonylthreonylglycylglutamylserylalanylar-ginylisoleucyllysylalanyllysylleucylthreonylglutaminylisoleucylarginylarg-inyltyrosylglycylglutamylglutamylleucylarginylglutamylhistidylalanylgluta-minylcysteinylleucylglutamylglycylthreonylisoleucylleucylglycylhistidylle-ucylserylglutaminylglutaminylglutaminyllysylphenylalanylglutamylglutamyla-sparaginylleucylarginyllysylisoleucylglutaminylglutaminylserylvalylserylg-lutamylphenylalanylglutamylaspartyllysylleucylalanylvalylprolylisoleucyll-ysylisoleucylcysteinylserylserylalanylthreonylglutamylthreonyltyrosyllysy-lvalylleucylglutaminylglutamylhistidylmethionylaspartylleucylcysteinylglu-taminylalanylleucylglutamylserylleucylserylserylalanylisoleucylthreonylal-anylphenylalanylserylalanylserylalanylarginyllysylvalylvalylasparaginylar-ginylaspartylserylcysteinylvalylglutaminylglutamylalanylalanylalanylleucy-lglutaminylglutaminylglutaminyltyrosylglutamylaspartylisoleucylleucylargi-nylarginylalanyllysylglutamylarginylglutaminylthreonylalanylleucylglutamy-lasparaginylleucylleucylalanylhistidyltryptophylglutaminylarginylleucylgl-utamyllysylglutamylleucylserylserylphenylalanylleucylthreonyltryptophylle-ucylglutamylarginylglycylglutamylalanyllysylalanylserylserylprolylglutamy-lmethionylaspartylisoleucylserylalanylaspartylarginylvalyllysylvalylgluta-mylglycylglutamylleucylglutaminylleucylisoleucylglutaminylalanylleucylglu-taminylasparaginylglutamylvalylvalylserylglutaminylalanylserylphenylalany-ltyrosylseryllysylleucylleucylglutaminylleucyllysylglutamylserylleucylphe-nylalanylserylvalylalanylseryllysylaspartylaspartylvalyllysylmethionylmet-hionyllysylleucylhistidylleucylglutamylglutaminylleucylaspartylglutamylar-ginyltryptophylarginylaspartylleucylprolylglutaminylisoleucylisoleucylasp-araginyllysylarginylisoleucylasparaginylphenylalanylleucylglutaminylseryl-valylvalylalanylglutamylhistidylglutaminylglutaminylphenylalanylaspartylg-lutamylleucylleucylleucylserylphenylalanylserylvalyltryptophylisoleucylly-sylleucylphenylalanylleucylserylglutamylleucylglutaminylthreonylthreonyls-erylglutamylisoleucylserylisoleucylmethionylaspartylhistidylglutaminylval-ylalanylleucylthreonylarginylhistidyllysylaspartylhistidylalanylalanylglu-tamylvalylglutamylseryllysyllysylglycylglutamylleucylglutaminylserylleucy-lglutaminylglycylhistidylleucylalanyllysylleucylglycylserylleucylglycylar-ginylalanylglutamylaspartylleucylhistidylleucylleucylglutaminylglycyllysy-lalanylglutamylaspartylcysteinylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylg-lutamylglutamylalanylserylglutaminylvalylvalylglutamylarginylarginylgluta-minylleucylalanylleucylserylhistidylleucylalanylglutamylphenylalanylleucy-lglutaminylserylhistidylalanylserylleucylserylglycylisoleucylleucylarginy-lglutaminylleucylarginylglutaminylthreonylvalylglutamylalanylthreonylaspa-raginylserylmethionylasparaginyllysylasparaginylglutamylserylaspartylleuc-ylisoleucylglutamyllysylaspartylleucylasparaginylaspartylalanylleucylglut-aminylasparaginylalanyllysylalanylleucylglutamylserylalanylalanylvalylser-ylleucylaspartylglycylisoleucylleucylseryllysylalanylglutaminyltyrosylhis-tidylleucyllysylisoleucylglycylserylserylglutamylglutaminylarginylthreony-lserylcysteinylarginylalanylthreonylalanylaspartylglutaminylleucylcystein-ylglycylglutamylvalylglutamylarginylisoleucylglutaminylasparaginylleucyll-eucylglycylthreonyllysylglutaminylserylglutamylalanylaspartylalanylleucyl-alanylvalylleucyllysyllysylalanylphenylalanylglutaminylaspartylglutaminyl-lysylglutamylglutamylleucylleucyllysylserylisoleucylglutamylaspartylisole-ucylglutamylglutamylarginylthreonylaspartyllysylglutamylarginylleucyllysy-lglutamylprolylthreonylarginylglutaminylalanylleucylglutaminylglutaminyla-rginylleucylarginylvalylphenylalanylasparaginylglutaminylleucylglutamylas-partylglutamylleucylasparaginylserylhistidylglutamylhistidylglutamylleucy-lcysteinyltryptophylleucyllysylaspartyllysylalanyllysylglutaminylisoleucy-lalanylglutaminyllysylaspartylvalylalanylphenylalanylalanylprolylglutamyl-valylaspartylarginylglutamylisoleucylasparaginylarginylleucylglutamylvaly-lthreonyltryptophylaspartylaspartylthreonyllysylarginylleucylisoleucylhis-tidylglutamylasparaginylglutaminylglycylglutaminylcysteinylcysteinylglycy-lleucylisoleucylaspartylleucylmethionylarginylglutamyltyrosylglutaminylas-paraginylleucyllysylserylalanylvalylseryllysylvalylleucylglutamylasparagi-nylalanylserylserylvalylisoleucylvalylthreonylarginylthreonylthreonylisol-eucyllysylaspartylglutaminylglutamylaspartylleucyllysyltryptophylalanylph-enylalanylseryllysylhistidylglutamylthreonylalanyllysylasparaginyllysylme-thionylasparaginyltyrosyllysylglutaminyllysylaspartylleucylaspartylaspara-ginylphenylalanylthreonylseryllysylglycyllysylhistidylleucylleucylserylgl-utamylleucyllysyllysylisoleucylhistidylserylserylaspartylphenylalanylsery-lleucylvalyllysylthreonylaspartylmethionylglutamylserylthreonylvalylaspar-tyllysyltryptophylleucylaspartylvalylserylglutamyllysylleucylglutamylglut-amylasparaginylmethionylaspartylarginylleucylarginylvalylserylleucylseryl-isoleucyltryptophylaspartylaspartylvalylleucylserylthreonylarginylasparty-lglutamylisoleucylglutamylglycyltryptophylserylasparaginylasparaginylcyst-einylvalylprolylglutaminylmethionylalanylglutamylasparaginylisoleucylsery-lasparaginylleucylaspartylasparaginylhistidylleucylarginylalanylglutamylg-lutamylleucylleucyllysylglutamylphenylalanylglutamylserylglutamylvalyllys-ylasparaginyllysylalanylleucylarginylleucylglutamylglutamylleucylhistidyl-seryllysylvalylasparaginylaspartylleucyllysylglutamylleucylthreonyllysyla-sparaginylleucylglutamylthreonylprolylprolylaspartylleucylglutaminylpheny-lalanylisoleucylglutamylalanylaspartylleucylmethionylglutaminyllysylleucy-lglutamylhistidylalanyllysylglutamylisoleucylthreonylglutamylvalylalanyll-ysylglycylthreonylleucyllysylaspartylphenylalanylthreonylalanylglutaminyl-serylthreonylglutaminylvalylglutamyllysylphenylalanylisoleucylasparaginyl-aspartylisoleucylthreonylthreonyltryptophylphenylalanylthreonyllysylvalyl-glutamylglutamylserylleucylmethionylasparaginylcysteinylalanylglutaminyla-sparaginylglutamylthreonylcysteinylglutamylalanylleucyllysyllysylvalyllys-ylaspartylisoleucylglutaminyllysylglutamylleucylglutaminylserylglutaminyl-glutaminylserylasparaginylisoleucylserylserylthreonylglutaminylglutamylas-paraginylleucylasparaginylserylleucylcysteinylarginyllysyltyrosylhistidyl-serylalanylglutamylleucylglutamylserylleucylglycylarginylalanylmethionylt-hreonylglycylleucylisoleucyllysyllysylhistidylglutamylalanylvalylserylglu-taminylleucylcysteinylseryllysylthreonylglutaminylalanylserylleucylglutam-inylglutamylserylleucylglutamyllysylhistidylphenylalanylserylglutamylsery-lmethionylglutaminylglutamylphenylalanylglutaminylglutamyltryptophylpheny-lalanylleucylglycylalanyllysylalanylalanylalanyllysylglutamylserylserylas-partylarginylthreonylglycylaspartylseryllysylvalylleucylglutamylalanyllys-ylleucylhistidylaspartylleucylglutaminylasparaginylisoleucylleucylasparty-lserylvalylserylaspartylglycylglutaminylseryllysylleucylaspartylalanylval-ylthreonylglutaminylglutamylglycylglutaminylthreonylleucyltyrosylalanylhi-stidylleucylseryllysylglutaminylisoleucylvalylserylserylisoleucylglutamin-ylglutamylglutaminylisoleucylthreonyllysylalanylasparaginylglutamylglutam-ylphenylalanylglutaminylalanylphenylalanylleucyllysylglutaminylcysteinyll-eucyllysylaspartyllysylglutaminylalanylleucylglutaminylaspartylcysteinyla-lanylserylglutamylleucylglycylserylphenylalanylglutamylaspartylglutaminyl-histidylarginyllysylleucylasparaginylleucyltryptophylisoleucylhistidylglu-tamylmethionylglutamylglutamylarginylphenylalanylasparaginylthreonylgluta-mylasparaginylleucylglycylglutamylseryllysylglutaminylhistidylisoleucylpr-olylglutamyllysyllysylasparaginylglutamylvalylhistidyllysylvalylglutamylm-ethionylphenylalanylleucylglycylglutamylleucylleucylalanylalanylarginylgl-utamylserylleucylaspartyllysylleucylserylglutaminylarginylglycylglutaminy-lleucylleucylserylglutamylglutamylglycylhistidylglycylalanylglycylglutami-nylglutamylglycylarginylleucylcysteinylserylglutaminylleucylleucylthreony-lserylhistidylglutaminylasparaginylleucylleucylarginylmethionylthreonylly-sylglutamyllysylleucylarginylserylcysteinylglutaminylvalylalanylleucylglu-taminylglutamylhistidylglutamylalanylleucylglutamylglutamylalanylleucylgl-utaminylserylmethionyltryptophylphenylalanyltryptophylvalyllysylalanyliso-leucylglutaminylaspartylarginylleucylalanylcysteinylalanylglutamylserylth-reonylleucylglycylseryllysylaspartylthreonylleucylglutamyllysylarginylleu-cylserylglutaminylisoleucylglutaminylaspartylisoleucylleucylleucylmethion-yllysylglycylglutamylglycylglutamylvalyllysylleucylasparaginylmethionylal-anylisoleucylglycyllysylglycylglutamylglutaminylalanylleucylarginylseryls-erylasparaginyllysylglutamylglycylglutaminylarginylvalylisoleucylglutamin-ylthreonylglutaminylleucylglutamylthreonylleucyllysylglutamylvalyltryptop-hylalanylaspartylisoleucylmethionylserylserylserylvalylhistidylalanylglut-aminylserylthreonylleucylglutamylserylvalylisoleucylserylglutaminyltrypto-phylasparaginylaspartyltyrosylvalylglutamylarginyllysylasparaginylglutami-nylleucylglutamylglutaminyltryptophylmethionylglutamylserylvalylaspartylg-lutaminyllysylisoleucylglutamylhistidylprolylleucylglutaminylprolylglutam-inylprolylglycylleucyllysylglutamyllysylphenylalanylvalylleucylleucylaspa-rtylhistidylleucylglutaminylserylisoleucylleucylserylglutamylalanylglutam-ylaspartylhistidylthreonylarginylalanylleucylhistidylarginylleucylisoleuc-ylalanyllysylserylarginylglutamylleucyltyrosylglutamyllysylthreonylglutam-ylaspartylglutamylserylphenylalanyllysylaspartylthreonylalanylglutaminylg-lutamylglutamylleucyllysylthreonylglutaminylphenylalanylasparaginylaspart-ylisoleucylmethionylthreonylvalylalanyllysylglutamyllysylmethionylarginyl-lysylvalylglutamylglutamylisoleucylvalyllysylaspartylhistidylleucylmethio-nyltyrosylleucylaspartylalanylvalylhistidylglutamylphenylalanylthreonylas-partyltryptophylleucylhistidylserylalanyllysylglutamylglutamylleucylhisti-dylarginyltryptophylserylaspartylmethionylserylglycylaspartylserylserylal-anylthreonylglutaminyllysyllysylleucylseryllysylisoleucyllysylglutamylleu-cylisoleucylaspartylserylarginylglutamylisoleucylglycylalanylserylarginyl-leucylserylarginylvalylglutamylserylleucylalanylprolylglutamylvalyllysylg-lutaminylasparaginylthreonylthreonylalanylserylglycylcysteinylglutamylleu-cylmethionylhistidylthreonylglutamylmethionylglutaminylalanylleucylarginy-lalanylaspartyltryptophyllysylglutaminyltryptophylglutamylaspartylserylva-lylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylserylcysteinylleucylglutamylas-paraginylleucylvalylserylglutaminylmethionylalanylleucylserylglutamylglut-aminylglutamylphenylalanylserylglycylglutaminylvalylalanylglutaminylleucy-lglutamylglutaminylalanylleucylglutamylglutaminylphenylalanylserylalanyll-eucylleucyllysylthreonyltryptophylalanylglutaminylglutaminylleucylthreony-lleucylleucylglutamylglycyllysylasparaginylthreonylaspartylglutamylglutam-ylisoleucylvalylglutamylcysteinyltryptophylhistidyllysylglycylglutaminylg-lutamylisoleucylleucylaspartylalanylleucylglutaminyllysylalanylglutamylpr-olylarginylthreonylglutamylaspartylleucyllysylserylglutaminylleucylaspara-ginylglutamylleucylcysteinylarginylphenylalanylserylarginylaspartylleucyl-serylthreonyltyrosylserylglycyllysylvalylserylglycylleucylisoleucyllysylg-lutamyltyrosylasparaginylcysteinylleucylcysteinylleucylglutaminylalanylse-ryllysylglycylcysteinylglutaminylasparaginyllysylglutamylglutaminylisoleu-cylleucylglutaminylglutaminylarginylphenylalanylarginyllysylalanylphenyla-lanylarginylaspartylphenylalanylglutaminylglutaminyltryptophylleucylvalyl-asparaginylalanyllysylisoleucylthreonylthreonylalanyllysylcysteinylphenyl-alanylaspartylisoleucylprolylglutaminylasparaginylisoleucylserylglutamylv-alylserylthreonylserylleucylglutaminyllysylisoleucylglutaminylglutamylphe-nylalanylleucylserylglutamylserylglutamylasparaginylglycylglutaminylhisti-dyllysylleucylasparaginylmethionylmethionylleucylseryllysylglycylglutamyl-leucylleucylserylthreonylleucylleucylthreonyllysylglutamyllysylalanyllysy-lglycylisoleucylglutaminylalanyllysylvalylthreonylalanylalanyllysylglutam-ylaspartyltryptophyllysylasparaginylphenylalanylhistidylserylasparaginyll-eucylhistidylglutaminyllysylglutamylserylalanylleucylglutamylasparaginyll-eucyllysylisoleucylglutaminylmethionyllysylaspartylphenylalanylglutamylva-lylserylalanylglutamylprolylisoleucylglutaminylaspartyltryptophylleucylse-ryllysylthreonylglutamyllysylmethionylvalylhistidylglutamylserylserylaspa-raginylarginylleucyltyrosylaspartylleucylprolylalanyllysylarginylarginylg-lutamylglutaminylglutaminyllysylleucylglutaminylserylvalylleucylglutamylg-lutamylisoleucylhistidylcysteinyltyrosylglutamylprolylglutaminylleucylasp-araginylarginylleucyllysylglutamyllysylalanylglutaminylglutaminylleucyltr-yptophylglutamylglycylglutaminylalanylalanylseryllysylserylphenylalanylar-ginylhistidylarginylvalylserylglutaminylleucylserylserylglutaminyltyrosyl-leucylalanylleucylserylasparaginylleucylthreonyllysylglutamyllysylvalylse-rylarginylleucylaspartylarginylisoleucylvalylalanylglutamylhistidylaspara-ginylglutaminylphenylalanylserylleucylglycylisoleucyllysylglutamylleucylg-lutaminylaspartyltryptophylmethionylthreonylaspartylalanylisoleucylhistid-ylmethionylleucylaspartylseryltyrosylcysteinylhistidylprolylthreonylseryl-aspartyllysylserylvalylleucylaspartylserylarginylthreonylleucyllysylleucy-lglutamylalanylleucylleucylserylvalyllysylglutaminylglutamyllysylglutamyl-isoleucylglutaminylmethionyllysylmethionylisoleucylvalylthreonylarginylgl-ycylglutamylserylvalylleucylglutaminylasparaginylthreonylserylprolylgluta-mylglycylisoleucylprolylthreonylisoleucylglutaminylglutaminylglutaminylle-ucylglutaminylserylvalyllysylaspartylmethionyltryptophylalanylserylleucyl-leucylserylalanylglycylisoleucylarginylcysteinyllysylserylglutaminylleucy-lglutamylglycylalanylleucylseryllysyltryptophylthreonylseryltyrosylglutam-inylaspartylglycylvalylarginylglutaminylphenylalanylserylglycyltryptophyl-methionylaspartylserylmethionylglutamylalanylasparaginylleucylasparaginyl-glutamylserylglutamylarginylglutaminylhistidylalanylglutamylleucylarginyl-aspartyllysylthreonylthreonylmethionylleucylglycyllysylalanyllysylleucyll-eucylasparaginylglutamylglutamylvalylleucylseryltyrosylserylserylleucylle-ucylglutamylthreonylisoleucylglutamylvalyllysylglycylalanylglycylmethiony-lthreonylglutamylhistidyltyrosylvalylthreonylglutaminylleucylglutamylleuc-ylglutaminylaspartylleucylglutaminylglutamylarginyltyrosylarginylalanylis-oleucylglutaminylglutamylarginylalanyllysylglutamylalanylvalylthreonyllys-ylserylglutamyllysylleucylvalylarginylleucylhistidylglutaminylglutamyltyr-osylglutaminylarginylaspartylleucyllysylalanylphenylalanylglutamylvalyltr-yptophylleucylglycylglutaminylglutamylglutaminylglutamyllysylleucylaspart-ylglutaminyltyrosylserylvalylleucylglutamylglycylaspartylalanylhistidylth-reonylhistidylglutamylthreonylthreonylleucylarginylaspartylleucylglutamin-ylglutamylleucylglutaminylvalylhistidylcysteinylalanylglutamylglycylgluta-minylalanylleucylleucylasparaginylserylvalylleucylhistidylthreonylarginyl-glutamylaspartylvalylisoleucylprolylserylglycylisoleucylprolylglutaminyla-lanylglutamylaspartylarginylalanylleucylglutamylserylleucylarginylglutami-nylaspartyltryptophylglutaminylalanyltyrosylglutaminylhistidylarginylleuc-ylserylglutamylthreonylarginylthreonylglutaminylphenylalanylasparaginylas-paraginylvalylvalylasparaginyllysylleucylarginylleucylmethionylglutamylgl-utaminyllysylphenylalanylglutaminylglutaminylvalylaspartylglutamyltryptop-hylleucyllysylthreonylalanylglutamylglutamyllysylvalylserylprolylarginylt-hreonylarginylarginylglutaminylserylasparaginylarginylalanylthreonyllysyl-glutamylisoleucylglutaminylleucylhistidylglutaminylmethionyllysyllysyltry-ptophylhistidylglutamylglutamylvalylthreonylalanyltyrosylarginylaspartylg-lutamylvalylglutamylglutamylvalylglycylalanylarginylalanylglutaminylgluta-mylisoleucylleucylaspartylglutamylserylhistidylvalylasparaginylserylargin-ylmethionylglycylcysteinylglutaminylalanylthreonylglutaminylleucylthreony-lserylarginyltyrosylglutaminylalanylleucylleucylleucylglutaminylvalylleuc-ylglutamylglutaminylisoleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglutamylgluta-mylisoleucylglutaminylserylleucylglutamylglutamylserylglutamylserylseryll-eucylserylseryltyrosylserylaspartyltryptophyltyrosylglycylserylthreonylhi-stidyllysylasparaginylphenylalanyllysylasparaginylvalylalanylthreonyllysy-lisoleucylaspartyllysylvalylaspartylthreonylvalylmethionylmethionylglycyl-lysyllysylleucyllysylthreonylleucylglutamylvalylleucylleucyllysylaspartyl-methionylglutamyllysylglycylhistidylserylleucylleucyllysylserylalanylargi-nylglutamyllysylglycylglutamylarginylalanylvalyllysyltyrosylleucylglutamy-lglutamylglycylglutamylalanylglutamylarginylleucylarginyllysylglutamyliso-leucylhistidylaspartylhistidylmethionylglutamylglutaminylleucyllysylgluta-mylleucylthreonylserylthreonylvalylarginyllysylglutamylhistidylmethionylt-hreonylleucylglutamyllysylglycylleucylhistidylleucylalanyllysylglutamylph-enylalanylserylaspartyllysylcysteinyllysylalanylleucylthreonylglutaminylt-ryptophylisoleucylalanylglutamyltyrosylglutaminylglutamylisoleucylleucylh-istidylvalylprolylglutamylglutamylprolyllysylmethionylglutamylleucyltyros-ylglutamyllysyllysylalanylglutaminylleucylseryllysyltyrosyllysylserylleuc-ylglutaminylglutaminylthreonylvalylleucylserylhistidylglutamylprolylseryl-valyllysylserylvalylarginylglutamyllysylglycylglutamylalanylleucylleucylg-lutamylleucylvalylglutaminylaspartylvalylthreonylleucyllysylaspartyllysyl-isoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylserylaspartyltyrosylglutaminyl-aspartylleucylcysteinylserylisoleucylglycyllysylglutamylhistidylvalylphen-ylalanylserylleucylglutamylalanyllysylvalyllysylaspartylhistidylglutamyla-spartyltyrosylasparaginylserylglutamylleucylglutaminylglutamylvalylglutam-yllysyltryptophylleucylleucylglutaminylmethionylserylglycylarginylleucylv-alylalanylprolylaspartylleucylleucylglutamylthreonylserylserylleucylgluta-mylthreonylisoleucylthreonylglutaminylglutaminylleucylalanylhistidylhisti-dyllysylalanylmethionylmethionylglutamylglutamylisoleucylalanylglycylphen-ylalanylglutamylaspartylarginylleucylasparaginylasparaginylleucylglutamin-ylmethionyllysylglycylaspartylthreonylleucylisoleucylglycylglutaminylcyst-einylalanylaspartylhistidylleucylglutaminylalanyllysylleucyllysylglutamin-ylasparaginylvalylhistidylalanylhistidylleucylglutaminylglycylthreonyllys-ylaspartylseryltyrosylserylalanylisoleucylcysteinylserylthreonylalanylglu-taminylarginylmethionyltyrosylglutaminylserylleucylglutamylhistidylglutam-ylleucylglutaminyllysylhistidylvalylserylarginylglutaminylaspartylthreony-lleucylglutaminylglutaminylcysteinylglutaminylalanyltryptophylleucylseryl-alanylvalylglutaminylprolylaspartylleucylglutamylprolylserylprolylglutami-nylprolylprolylleucylserylarginylalanylglutamylalanylisoleucyllysylglutam-inylvalyllysylhistidylphenylalanylarginylalanylleucylglutaminylglutamylgl-utaminylalanylarginylthreonyltyrosylleucylaspartylleucylleucylcysteinylse-rylmethionylcysteinylaspartylleucylserylasparaginylalanylserylvalyllysylt-hreonylthreonylalanyllysylaspartylisoleucylglutaminylglutaminylthreonylgl-utamylglutaminylthreonylisoleucylglutamylglutaminyllysylleucylvalylglutam-inylalanylglutaminylasparaginylleucylthreonylglutaminylglycyltryptophylgl-utamylglutamylisoleucyllysylhistidylleucyllysylserylglutamylleucyltryptop-hylisoleucyltyrosylleucylglutaminylaspartylalanylaspartylglutaminylglutam-inylleucylglutaminylasparaginylmethionyllysylarginylarginylhistidylserylg-lutamylleucylglutamylleucylasparaginylisoleucylalanylglutaminylasparaginy-lmethionylvalylserylglutaminylvalyllysylaspartylphenylalanylvalyllysyllys-ylleucylglutaminylseryllysylglutaminylalanylserylvalylasparaginylthreonyl-isoleucylisoleucylglutamyllysylvalylasparaginyllysylleucylthreonyllysylly-sylglutamylglutamylserylprolylglutamylhistidyllysylglutamylisoleucylaspar-aginylhistidylleucylasparaginylaspartylglutaminyltryptophylleucylaspartyl-leucylcysteinylarginylglutaminylserylasparaginylasparaginylleucylcysteiny-lleucylglutaminylarginylglutamylglutamylaspartylleucylglutaminylarginylth-reonylarginylaspartyltyrosylhistidylaspartylcysteinylmethionylasparaginyl-valylvalylglutamylvalylphenylalanylleucylglutamyllysylphenylalanylthreony-lthreonylglutamyltryptophylaspartylasparaginylleucylalanylarginylserylasp-artylalanylglutamylserylthreonylalanylvalylhistidylleucylglutamylalanylle-ucyllysyllysylleucylalanylleucylalanylleucylglutaminylglutamylarginyllysy-ltyrosylalanylisoleucylglutamylaspartylleucyllysylaspartylglutaminyllysyl-glutaminyllysylmethionylisoleucylglutamylhistidylleucylasparaginylleucyla-spartylaspartyllysylglutamylleucylvalyllysylglutamylglutaminylthreonylser-ylhistidylleucylglutamylglutaminylarginyltryptophylphenylalanylglutaminyl-leucylglutamylaspartylleucylisoleucyllysylarginyllysylisoleucylglutaminyl-valylserylvalylthreonylasparaginylleucylglutamylglutamylleucylasparaginyl-valylvalylglutaminylserylarginylphenylalanylglutaminylglutamylleucylmethi-onylglutamyltryptophylalanylglutamylglutamylglutaminylglutaminylprolylasp-araginylisoleucylalanylglutamylalanylleucyllysylglutaminylserylprolylprol-ylprolylaspartylmethionylalanylglutaminylasparaginylleucylleucylmethionyl-aspartylhistidylleucylalanylisoleucylcysteinylserylglutamylleucylglutamyl-alanyllysylglutaminylmethionylleucylleucyllysylserylleucylisoleucyllysyla-spartylalanylaspartylarginylvalylmethionylalanylaspartylleucylglycylleucy-lasparaginylglutamylarginylglutaminylvalylisoleucylglutaminyllysylalanyll-eucylserylaspartylalanylglutaminylserylhistidylvalylasparaginylcysteinyll-eucylserylaspartylleucylvalylglycylglutaminylarginylarginyllysyltyrosylle-ucylasparaginyllysylalanylleucylserylglutamyllysylthreonylglutaminylpheny-lalanylleucylmethionylalanylvalylphenylalanylglutaminylalanylthreonylsery-lglutaminylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylglutamylarginyllysylisole-ucylmethionylphenylalanylarginylglutamylhistidylisoleucylcysteinylleucyll-eucylprolylaspartylaspartylvalylseryllysylglutaminylvalyllysylthreonylcys-teinyllysylserylalanylglutaminylalanylserylleucyllysylthreonyltyrosylglut-aminylasparaginylglutamylvalylthreonylglycylleucyltryptophylalanylglutami-nylglycylarginylglutamylleucylmethionyllysylglutamylvalylthreonylglutamyl-glutaminylglutamyllysylserylglutamylvalylleucylglycyllysylleucylglutaminy-lglutamylleucylglutaminylserylvalyltyrosylaspartylserylvalylleucylglutami-nyllysylcysteinylserylhistidylarginylleucylglutaminylglutamylleucylglutam-yllysylasparaginylleucylvalylserylarginyllysylhistidylphenylalanyllysylgl-utamylaspartylphenylalanylaspartyllysylalanylcysteinylhistidyltryptophyll-eucyllysylglutaminylalanylaspartylisoleucylvalylthreonylphenylalanylproly-lglutamylisoleucylasparaginylleucylmethionylasparaginylglutamylserylseryl-glutamylleucylhistidylthreonylglutaminylleucylalanyllysyltyrosylglutaminy-lasparaginylisoleucylleucylglutamylglutaminylserylprolylglutamyltyrosylgl-utamylasparaginylleucylleucylleucylthreonylleucylglutaminylarginylthreony-lglycylglutaminylthreonylisoleucylleucylprolylserylleucylasparaginylgluta-mylvalylaspartylhistidylseryltyrosylleucylserylglutamyllysylleucylasparag-inylalanylleucylprolylarginylglutaminylphenylalanylasparaginylvalylisoleu-cylvalylalanylleucylalanyllysylaspartyllysylphenylalanyltyrosyllysylvalyl-glutaminylglutamylalanylisoleucylleucylalanylarginyllysylglutamyltyrosyla-lanylserylleucylisoleucylglutamylleucylthreonylthreonylglutaminylserylleu-cylserylglutamylleucylglutamylalanylglutaminylphenylalanylleucylarginylme-thionylseryllysylvalylprolylthreonylaspartylleucylalanylvalylglutamylglut-amylalanylleucylserylleucylglutaminylaspartylglycylcysteinylarginylalanyl-isoleucylleucylaspartylglutamylvalylalanylglycylleucylglycylglutamylalany-lvalylaspartylglutamylleucylasparaginylglutaminyllysyllysylglutamylglycyl-phenylalanylarginylserylthreonylglycylglutaminylprolyltryptophylglutaminy-lprolylaspartyllysylmethionylleucylhistidylleucylvalylthreonylleucyltyros-ylhistidylarginylleucyllysylarginylglutaminylthreonylglutamylglutaminylar-ginylvalylserylleucylleucylglutamylaspartylthreonylthreonylserylalanyltyr-osylglutaminylglutamylhistidylglutamyllysylmethionylcysteinylglutaminylgl-utaminylleucylglutamylarginylglutaminylleucyllysylserylvalyllysylglutamyl-glutamylglutaminylseryllysylvalylasparaginylglutamylglutamylthreonylleucy-lprolylalanylglutamylglutamyllysylleucyllysylmethionyltyrosylhistidylsery-lleucylalanylglycylserylleucylglutaminylaspartylserylglycylisoleucylvalyl-leucyllysylarginylvalylthreonylisoleucylhistidylleucylglutamylaspartylleu-cylalanylprolylhistidylleucylaspartylprolylleucylalanyltyrosylglutamyllys-ylalanylarginylhistidylglutaminylisoleucylglutaminylseryltryptophylglutam-inylglycylglutamylleucyllysylleucylleucylthreonylserylalanylisoleucylglyc-ylglutamylthreonylvalylthreonylglutamylcysteinylglutamylserylarginylmethi-onylvalylglutaminylserylisoleucylaspartylphenylalanylglutaminylthreonylgl-utamylmethionylserylarginylserylleucylaspartyltryptophylleucylarginylargi-nylvalyllysylalanylglutamylleucylserylglycylprolylvalyltyrosylleucylaspar-tylleucylasparaginylleucylglutaminylaspartylisoleucylglutaminylglutamylgl-utamylisoleucylarginyllysylisoleucylglutaminylisoleucylhistidylglutaminyl-glutamylglutamylvalylglutaminylserylserylleucylarginylisoleucylmethionyla-sparaginylalanylleucylserylhistidyllysylglutamyllysylglutamyllysylphenyla-lanylthreonyllysylalanyllysylglutamylleucylisoleucylserylalanylaspartylle-ucylglutamylhistidylserylleucylalanylglutamylleucylserylglutamylleucylasp-artylglycylaspartylisoleucylglutaminylglutamylalanylleucylarginylthreonyl-arginylglutaminylalanylthreonylleucylthreonylglutamylisoleucyltyrosylsery-lglutaminylcysteinylglutaminylarginyltyrosyltyrosylglutaminylvalylphenyla-lanylglutaminylalanylalanylasparaginylaspartyltryptophylleucylglutamylasp-artylalanylglutaminylglutamylleucylleucylglutaminylleucylalanylglycylaspa-raginylglycylleucylaspartylvalylglutamylserylalanylglutamylglutamylaspara-ginylleucyllysylserylhistidylmethionylglutamylphenylalanylphenylalanylser-ylthreonylglutamylaspartylglutaminylphenylalanylhistidylserylasparaginyll-eucylglutamylglutamylleucylhistidylserylleucylvalylalanylthreonylleucylas-partylprolylleucylisoleucyllysylprolylthreonylglycyllysylglutamylaspartyl-leucylglutamylglutaminyllysylvalylalanylserylleucylglutamylleucylarginyls-erylglutaminylarginylmethionylserylarginylaspartylserylglycylalanylglutam-inylvalylaspartylleucylleucylglutaminylarginylcysteinylthreonylalanylglut-aminyltryptophylhistidylaspartyltyrosylglutaminyllysylalanylarginylglutam-ylglutamylvalylisoleucylglutamylleucylmethionylasparaginylaspartylthreony-lglutamyllysyllysylleucylserylglutamylphenylalanylserylleucylleucyllysylt-hreonylserylserylserylhistidylglutamylalanylglutamylglutamyllysylleucylse-rylglutamylhistidyllysylalanylleucylvalylserylvalylvalylasparaginylserylp-henylalanylhistidylglutamyllysylisoleucylvalylalanylleucylglutamylglutamy-llysylalanylserylglutaminylleucylglutamyllysylthreonylglycylasparaginylas-partylalanylseryllysylalanylthreonylleucylserylarginylserylmethionylthreo-nylthreonylvalyltryptophylglutaminylarginyltryptophylthreonylarginylleucy-larginylalanylvalylalanylglutaminylaspartylglutaminylglutamyllysylisoleuc-ylleucylglutamylaspartylalanylvalylaspartylglutamyltryptophylthreonylglyc-ylphenylalanylasparaginylasparaginyllysylvalyllysyllysylalanylthreonylglu-tamylmethionylisoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylaspartyllysylleu-cylprolylglycylserylserylalanylglutamyllysylalanylseryllysylalanylglutamy-lleucylleucylthreonylleucylleucylglutamyltyrosylhistidylaspartylthreonylp-henylalanylvalylleucylglutamylleucylglutamylglutaminylglutaminylglutaminy-lserylalanylleucylglycylmethionylleucylarginylglutaminylglutaminylthreony-lleucylserylmethionylleucylglutaminylaspartylglycylalanylalanylprolylthre-onylprolylglycylglutamylglutamylprolylprolylleucylmethionylglutaminylglut-amylisoleucylthreonylalanylmethionylglutaminylaspartylarginylcysteinylleu-cylasparaginylmethionylglutaminylglutamyllysylvalyllysylthreonylasparagin-ylglycyllysylleucylvalyllysylglutaminylglutamylleucyllysylaspartylarginyl-glutamylmethionylvalylglutamylthreonylglutaminylisoleucylasparaginylseryl-valyllysylcysteinyltryptophylvalylglutaminylglutamylthreonyllysylglutamyl-tyrosylleucylglycylasparaginylprolylthreonylisoleucylglutamylisoleucylasp-artylalanylglutaminylleucylglutamylglutamylleucylglutaminylisoleucylleucy-lleucylthreonylglutamylalanylthreonylasparaginylhistidylarginylglutaminyl-asparaginylisoleucylglutamyllysylmethionylalanylglutamylglutamylglutaminy-llysylglutamyllysyltyrosylleucylglycylleucyltyrosylthreonylisoleucylleucy-lprolylserylglutamylleucylserylleucylglutaminylleucylalanylglutamylvalyla-lanylleucylaspartylleucyllysylisoleucylarginylaspartylglutaminylisoleucyl-glutaminylaspartyllysylisoleucyllysylglutamylvalylglutamylglutaminylseryl-lysylalanylthreonylserylglutaminylglutamylleucylserylarginylglutaminyliso-leucylglutaminyllysylleucylalanyllysylaspartylleucylthreonylthreonylisole-ucylleucylthreonyllysylleucyllysylalanyllysylthreonylaspartylasparaginylv-alylvalylglutaminylalanyllysylthreonylaspartylglutaminyllysylvalylleucylg-lycylglutamylglutamylleucylaspartylglycylcysteinylasparaginylseryllysylle-ucylmethionylglutamylleucylaspartylalanylalanylvalylglutaminyllysylphenyl-alanylleucylglutamylglutaminylasparaginylglycylglutaminylleucylglycyllysy-lprolylleucylalanyllysyllysylisoleucylglycyllysylleucylthreonylglutamylle-ucylhistidylglutaminylglutaminylthreonylisoleucylarginylglutaminylalanylg-lutamylasparaginylarginylleucylseryllysylleucylasparaginylglutaminylalany-lalanylserylhistidylleucylglutamylglutamyltyrosylasparaginylglutamylmethi-onylleucylglutamylleucylisoleucylleucyllysyltryptophylisoleucylglutamylly-sylalanyllysylvalylleucylalanylhistidylglycylthreonylisoleucylalanyltrypt-ophylasparaginylserylalanylserylglutaminylleucylarginylglutamylglutaminyl-tyrosylisoleucylleucylhistidylglutaminylthreonylleucylleucylglutamylgluta-mylseryllysylglutamylisoleucylaspartylserylglutamylleucylglutamylalanylme-thionylthreonylglutamyllysylleucylglutaminyltyrosylleucylthreonylserylval-yltyrosylcysteinylthreonylglutamyllysylmethionylserylglutaminylglutaminyl-valylalanylglutamylleucylglycylarginylglutamylthreonylglutamylglutamylleu-cylarginylglutaminylmethionylisoleucyllysylisoleucylarginylleucylglutamin-ylasparaginylleucylglutaminylaspartylalanylalanyllysylaspartylmethionylly-syllysylphenylalanylglutamylalanylglutamylleucyllysyllysylleucylglutaminy-lalanylalanylleucylglutamylglutaminylalanylglutaminylalanylthreonylleucyl-threonylserylprolylglutamylvalylglycylarginylleucylserylleucyllysylglutam-ylglutaminylleucylserylhistidylarginylglutaminylhistidylleucylleucylseryl-glutamylmethionylglutamylserylleucyllysylprolyllysylvalylglutaminylalanyl-valylglutaminylleucylcysteinylglutaminylserylalanylleucylarginylisoleucyl-prolylglutamylaspartylvalylvalylalanylserylleucylprolylleucylcysteinylhis-tidylalanylalanylleucylarginylleucylglutaminylglutamylglutamylalanylseryl-arginylleucylglutaminylhistidylthreonylalanylisoleucylglutaminylglutaminy-lcysteinylasparaginylisoleucylmethionylglutaminylalanylalanylvalylvalylgl-utaminyltyrosylglutamylglutaminyltyrosylglutamylglutaminylglutamylmethion-yllysylhistidylleucylglutaminylglutaminylleucylisoleucylglutamylglycylala-nylhistidylarginylglutamylisoleucylglutamylaspartyllysylprolylvalylalanyl-threonylserylasparaginylisoleucylglutaminylglutamylleucylglutaminylalanyl-glutaminylisoleucylserylarginylhistidylglutamylglutamylleucylalanylglutam-inyllysylisoleucyllysylglycyltyrosylglutaminylglutamylglutaminylisoleucyl-alanylserylleucylasparaginylseryllysylcysteinyllysylmethionylleucylthreon-ylmethionyllysylalanyllysylhistidylalanylthreonylmethionylleucylleucylthr-eonylvalylthreonylglutamylvalylglutamylglycylleucylalanylglutamylglycylth-reonylglutamylaspartylleucylaspartylglycylglutamylleucylleucylprolylthreo-nylprolylserylalanylhistidylprolylserylvalylvalylmethionylmethionylthreon-ylalanylglycylarginylcysteinylhistidylthreonylleucylleucylserylprolylvaly-lthreonylglutamylglutamylserylglycylglutamylglutamylglycylthreonylasparag-inylserylglutamylisoleucylserylserylprolylprolylalanylcysteinylarginylser-ylprolylserylprolylvalylalanylasparaginylthreonylaspartylalanylserylvalyl-asparaginylglutaminylaspartylisoleucylalanyltyrosyltyrosylglutaminylalany-lleucylserylalanylglutamylarginylleucylglutaminylthreonylaspartylalanylal-anyllysylisoleucylhistidylprolylserylthreonylserylalanylserylglutaminylgl-utamylphenylalanyltyrosylglutamylprolylglycylleucylglutamylprolylserylala-nylthreonylalanyllysylleucylglycylaspartylleucylglutaminylarginylseryltry-ptophylglutamylthreonylleucyllysylasparaginylvalylisoleucylserylglutamyll-ysylglutaminylarginylthreonylleucyltyrosylglutamylalanylleucylglutamylarg-inylglutaminylglutaminyllysyltyrosylglutaminylaspartylserylleucylglutamin-ylserylisoleucylserylthreonyllysylmethionylglutamylalanylisoleucylglutamy-lleucyllysylleucylserylglutamylserylprolylglutamylprolylglycylarginylsery-lprolylglutamylserylglutaminylmethionylalanylglutamylhistidylglutaminylal-anylleucylmethionylaspartylglutamylisoleucylleucylmethionylleucylglutamin-ylaspartylglutamylisoleucylasparaginylglutamylleucylglutaminylserylseryll-eucylalanylglutamylglutamylleucylvalylserylglutamylserylcysteinylglutamyl-alanylaspartylprolylalanylglutamylglutaminylleucylalanylleucylglutaminyls-erylthreonylleucylthreonylvalylleucylalanylglutamylarginylmethionylserylt-hreonylisoleucylarginylmethionyllysylalanylserylglycyllysylarginylglutami-nylleucylleucylglutamylglutamyllysylleucylasparaginylaspartylglutaminylle-ucylglutamylglutamylglutaminylarginylglutaminylglutamylglutaminylalanylle-ucylglutaminylarginyltyrosylarginylcysteinylglutamylalanylaspartylglutamy-lleucylaspartylseryltryptophylleucylleucylserylthreonyllysylalanylthreony-lleucylaspartylthreonylalanylleucylserylprolylprolyllysylglutamylprolylme-thionylaspartylmethionylglutamylalanylglutaminylleucylmethionylaspartylcy-steinylglutaminylasparaginylmethionylleucylvalylglutamylisoleucylglutamyl-glutaminyllysylvalylvalylalanylleucylserylglutamylleucylserylvalylhistidy-lasparaginylglutamylasparaginylleucylleucylleucylglutamylglycyllysylalany-lhistidylthreonyllysylaspartylglutamylalanylglutamylglutaminylleucylalany-lglycyllysylleucylarginylarginylleucyllysylglycylserylleucylleucylglutamy-lleucylglutaminylarginylalanylleucylhistidylaspartyllysylglutaminylleucyl-asparaginylmethionylglutaminylglycylthreonylalanylglutaminylglutamyllysyl-glutamylglutamylserylaspartylvalylaspartylleucylthreonylalanylthreonylglu-taminylserylprolylglycylvalylglutaminylglutamyltryptophylleucylalanylglut-aminylalanylarginylthreonylthreonyltryptophylthreonylglutaminylglutaminyl-arginylglutaminylserylserylleucylglutaminylglutaminylglutaminyllysylgluta-mylleucylglutamylglutaminylglutamylleucylalanylglutamylglutaminyllysylser-ylleucylleucylarginylserylvalylalanylserylarginylglycylglutamylglutamylis-oleucylleucylisoleucylglutaminylhistidylserylalanylalanylglutamylthreonyl-serylglycylaspartylalanylglycylglutamyllysylprolylaspartylvalylleucylsery-lglutaminylglutamylleucylglycylmethionylglutamylglycylglutamyllysylseryls-erylalanylglutamylaspartylglutaminylmethionylarginylmethionyllysyltryptop-hylglutamylserylleucylhistidylglutaminylglutamylphenylalanylserylthreonyl-lysylglutaminyllysylleucylleucylglutaminylasparaginylvalylleucylglutamylg-lutaminylglutamylglutaminylglutamylglutaminylvalylleucyltyrosylserylargin-ylprolylasparaginylarginylleucylleucylserylglycylvalylprolylleucyltyrosyl-lysylglycylaspartylvalylprolylthreonylglutaminylaspartyllysylserylalanylv-alylthreonylserylleucylleucylaspartylglycylleucylasparaginylglutaminylala-nylphenylalanylglutamylglutamylvalylserylserylglutaminylserylglycylglycyl-alanyllysylarginylglutaminylserylisoleucylhistidylleucylglutamylglutaminy-llysylleucyltyrosylaspartylglycylvalylserylalanylthreonylserylthreonyltry-ptophylleucylaspartylaspartylvalylglutamylglutamylarginylleucylphenylalan-ylvalylalanylthreonylalanylleucylleucylprolylglutamylglutamylthreonylglut-amylthreonylcysteinylleucylphenylalanylasparaginylglutaminylglutamylisole-ucylleucylalanyllysylaspartylisoleucyllysylglutamylmethionylserylglutamyl-glutamylmethionylaspartyllysylasparaginyllysylasparaginylleucylphenylalan-ylserylglutaminylalanylphenylalanylprolylglutamylasparaginylglycylasparty-lasparaginylarginylaspartylvalylisoleucylglutamylaspartylthreonylleucylgl-ycylcysteinylleucylleucylglycylarginylleucylserylleucylleucylaspartylsery-lvalylvalylasparaginylglutaminylarginylcysteinylhistidylglutaminylmethion-yllysylglutamylarginylleucylglutaminylglutaminylisoleucylleucylasparaginy-lphenylalanylglutaminylasparaginylaspartylleucyllysylvalylleucylphenylala-nylthreonylserylleucylalanylaspartylasparaginyllysyltyrosylisoleucylisole-ucylleucylglutaminyllysylleucylalanylasparaginylvalylphenylalanylglutamyl-glutaminylprolylvalylalanylglutamylglutaminylisoleucylglutamylalanylisole-ucylglutaminylglutaminylalanylglutamylaspartylglycylleucyllysylglutamylph-enylalanylaspartylalanylglycylisoleucylisoleucylglutamylleucyllysylarginy-larginylglycylaspartyllysylleucylglutaminylvalylglutamylglutaminylprolyls-erylmethionylglutaminylglutamylleucylseryllysylleucylglutaminylaspartylme-thionyltyrosylaspartylglutamylleucylmethionylmethionylisoleucylisoleucylg-lycylserylarginylarginylserylglycylleucylasparaginylglutaminylasparaginyl-leucylthreonylleucyllysylserylglutaminyltyrosylglutamylarginylalanylleucy-lglutaminylaspartylleucylalanylaspartylleucylleucylglutamylthreonylglycyl-glutaminylglutamyllysylmethionylalanylglycylaspartylglutaminyllysylisoleu-cylisoleucylvalylserylseryllysylglutamylglutamylisoleucylglutaminylglutam-inylleucylleucylaspartyllysylhistidyllysylglutamyltyrosylphenylalanylglut-aminylglycylleucylglutamylserylhistidylmethionylisoleucylleucylthreonylgl-utamylthreonylleucylphenylalanylarginyllysylisoleucylisoleucylserylphenyl-alanylalanylvalylglutaminyllysylglutamylthreonylglutaminylphenylalanylhis-tidylthreonylglutamylleucylmethionylalanylglutaminylalanylserylalanylvaly-lleucyllysylarginylalanylhistidyllysylarginylglycylvalylglutamylleucylglu-tamyltyrosylisoleucylleucylglutamylthreonyltryptophylserylhistidylleucyla-spartylglutamylaspartylglutaminylglutaminylglutamylleucylserylarginylglut-aminylleucylglutamylvalylvalylglutamylserylserylisoleucylprolylserylvalyl-glycylleucylvalylglutamylglutamylasparaginylglutamylaspartylarginylleucyl-isoleucylaspartylarginylisoleucylthreonylleucyltyrosylglutaminylhistidyll-eucyllysylserylserylleucylasparaginylglutamyltyrosylglutaminylprolyllysyl-leucyltyrosylglutaminylvalylleucylaspartylaspartylglycyllysylarginylleucy-lleucylisoleucylserylisoleucylserylcysteinylserylaspartylleucylglutamylse-rylglutaminylleucylasparaginylglutaminylleucylglycylglutamylcysteinyltryp-tophylleucylserylasparaginylthreonylasparaginyllysylmethionylseryllysylgl-utamylleucylhistidylarginylleucylglutamylthreonylisoleucylleucyllysylhist-idyltryptophylthreonylarginyltyrosylglutaminylserylglutamylserylalanylasp-artylleucylisoleucylhistidyltryptophylleucylglutaminylserylalanyllysylasp-artylarginylleucylglutamylphenylalanyltryptophylthreonylglutaminylglutami-nylserylvalylthreonylvalylprolylglutaminylglutamylleucylglutamylmethionyl-valylarginylaspartylhistidylleucylasparaginylalanylphenylalanylleucylglut-amylphenylalanylseryllysylglutamylvalylaspartylalanylglutaminylserylseryl-leucyllysylserylserylvalylleucylserylthreonylglycylasparaginylglutaminyll-eucylleucylarginylleucyllysyllysylvalylaspartylthreonylalanylthreonylleuc-ylarginylserylglutamylleucylserylarginylisoleucylaspartylserylglutaminylt-ryptophylthreonylaspartylleucylleucylthreonylasparaginylisoleucylprolylal-anylvalylglutaminylglutamyllysylleucylhistidylglutaminylleucylglutaminylm-ethionylaspartyllysylleucylprolylserylarginylhistidylalanylisoleucylseryl-glutamylvalylmethionylseryltryptophylisoleucylserylleucylmethionylglutamy-lasparaginylvalylisoleucylglutaminyllysylaspartylglutamylaspartylasparagi-nylisoleucyllysylasparaginylserylisoleucylglycyltyrosyllysylalanylisoleuc-ylhistidylglutamyltyrosylleucylglutaminyllysyltyrosyllysylglycylphenylala-nyllysylisoleucylaspartylisoleucylasparaginylcysteinyllysylglutaminylleuc-ylthreonylvalylaspartylphenylalanylvalylasparaginylglutaminylserylvalylle-ucylglutaminylisoleucylserylserylglutaminylaspartylvalylglutamylseryllysy-larginylserylaspartyllysylthreonylaspartylphenylalanylalanylglutamylgluta-minylleucylglycylalanylmethionylasparaginyllysylseryltryptophylglutaminyl-isoleucylleucylglutaminylglycylleucylvalylthreonylglutamyllysylisoleucylg-lutaminylleucylleucylglutamylglycylleucylleucylglutamylseryltryptophylser-ylglutamyltyrosylglutamylasparaginylasparaginylvalylglutaminylcysteinylle-ucyllysylthreonyltryptophylphenylalanylglutamylthreonylglutaminylglutamyl-lysylarginylleucyllysylglutaminylglutaminylhistidylarginylisoleucylglycyl-aspartylglutaminylalanylserylvalylglutaminylasparaginylalanylleucyllysyla-spartylcysteinylglutaminylaspartylleucylglutamylaspartylleucylisoleucylly-sylalanyllysylglutamyllysylglutamylvalylglutamyllysylisoleucylglutamylglu-taminylasparaginylglycylleucylalanylleucylisoleucylglutaminylasparaginyll-ysyllysylglutamylaspartylvalylserylserylisoleucylvalylmethionylserylthreo-nylleucylarginylglutamylleucylglycylglutaminylthreonyltryptophylalanylasp-araginylleucylaspartylhistidylmethionylvalylglycylglutaminylleucyllysylis-oleucylleucylleucyllysylserylvalylleucylaspartylglutaminyltryptophylseryl-serylhistidyllysylvalylalanylphenylalanylaspartyllysylisoleucylasparaginy-lseryltyrosylleucylmethionylglutamylalanylarginyltyrosylserylleucylseryla-rginylphenylalanylarginylleucylleucylthreonylglycylserylleucylglutamylala-nylvalylglutaminylvalylglutaminylvalylaspartylasparaginylleucylglutaminyl-asparaginylleucylglutaminylaspartylaspartylleucylglutamyllysylglutaminylg-lutamylarginylserylleucylglutaminyllysylphenylalanylglycylserylisoleucylt-hreonylasparaginylglutaminylleucylleucyllysylglutamylcysteinylhistidylpro-lylprolylvalylthreonylglutamylthreonylleucylthreonylasparaginylthreonylle-ucyllysylglutamylvalylasparaginylmethionylarginyltryptophylasparaginylasp-araginylleucylleucylglutamylglutamylisoleucylalanylglutamylglutaminylleuc-ylglutaminylserylseryllysylalanylleucylleucylglutaminylleucyltryptophylgl-utaminylarginyltyrosyllysylaspartyltyrosylseryllysylglutaminylcysteinylal-anylserylthreonylvalylglutaminylglutaminylglutaminylglutamylaspartylargin-ylthreonylasparaginylglutamylleucylleucyllysylalanylalanylthreonylasparag-inyllysylaspartylisoleucylalanylaspartylaspartylglutamylvalylalanylthreon-yltryptophylisoleucylglutaminylaspartylcysteinylasparaginylaspartylleucyl-leucyllysylglycylleucylglycylthreonylvalyllysylaspartylserylleucylphenyla-lanylphenylalanylleucylhistidylglutamylleucylglycylglutamylglutaminylleuc-yllysylglutaminylglutaminylvalylaspartylalanylserylalanylalanylserylalany-lisoleucylglutaminylserylaspartylglutaminylleucylserylleucylserylglutamin-ylhistidylleucylcysteinylalanylleucylglutamylglutaminylalanylleucylcystei-nyllysylglutaminylglutaminylthreonylserylleucylglutaminylalanylglycylvaly-lleucylaspartyltyrosylglutamylthreonylphenylalanylalanyllysylserylleucylg-lutamylalanylleucylglutamylalanyltryptophylisoleucylvalylglutamylalanylgl-utamylglutamylisoleucylleucylglutaminylglycylglutaminylaspartylprolylsery-lhistidylserylserylaspartylleucylserylthreonylisoleucylglutaminylglutamyl-arginylmethionylglutamylglutamylleucyllysylglycylglutaminylmethionylleucy-llysylphenylalanylserylserylmethionylalanylprolylaspartylleucylaspartylar-ginylleucylasparaginylglutamylleucylglycyltyrosylarginylleucylprolylleucy-lasparaginylaspartyllysylglutamylisoleucyllysylarginylmethionylglutaminyl-asparaginylleucylasparaginylarginylhistidyltryptophylserylleucylisoleucyl-serylserylglutaminylthreonylthreonylglutamylarginylphenylalanylseryllysyl-leucylglutaminylserylphenylalanylleucylleucylglutaminylhistidylglutaminyl-threonylphenylalanylleucylglutamyllysylcysteinylglutamylthreonyltryptophy-lmethionylglutamylphenylalanylleucylvalylglutaminylthreonylglutamylglutam-inyllysylleucylalanylvalylglutamylisoleucylserylglycylasparaginyltyrosylg-lutaminylhistidylleucylleucylglutamylglutaminylglutaminylarginylalanylhis-tidylglutamylleucylphenylalanylglutaminylalanylglutamylmethionylphenylala-nylserylarginylglutaminylglutaminylisoleucylleucylhistidylserylisoleucyli-soleucylisoleucylaspartylglycylglutaminylarginylleucylleucylglutamylgluta-minylglycylglutaminylvalylaspartylaspartylarginylaspartylglutamylphenylal-anylasparaginylleucyllysylleucylthreonylleucylleucylserylasparaginylgluta-minyltryptophylglutaminylglycylvalylisoleucylarginylarginylalanylglutamin-ylglutaminylarginylarginylglycylisoleucylisoleucylaspartylserylglutaminyl-isoleucylarginylglutaminyltryptophylglutaminylarginyltyrosylarginylglutam-ylmethionylalanylglutamyllysylleucylarginyllysyltryptophylleucylvalylglut-amylvalylseryltyrosylleucylprolylmethionylserylglycylleucylglycylserylval-ylprolylisoleucylprolylleucylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylleu-cylphenylalanylaspartylglutamylvalylglutaminylphenylalanyllysylglutamylly-sylvalylphenylalanylleucylarginylglutaminylglutaminylglycylseryltyrosylis-oleucylleucylthreonylvalylglutamylalanylglycyllysylglutaminylleucylleucyl-leucylserylalanylaspartylserylglycylalanylglutamylalanylalanylleucylgluta-minylalanylglutamylleucylalanylglutamylisoleucylglutaminylglutamyllysyltr-yptophyllysylserylalanylserylmethionylarginylleucylglutamylglutamylglutam-inyllysyllysyllysylleucylalanylphenylalanylleucylleucyllysylaspartyltrypt-ophylglutamyllysylcysteinylglutamyllysylglycylisoleucylalanylaspartylsery-lleucylglutamyllysylleucylarginylthreonylphenylalanyllysyllysyllysylleucy-lserylglutaminylserylleucylprolylaspartylhistidylhistidylglutamylglutamyl-leucylhistidylalanylglutamylglutaminylmethionylarginylcysteinyllysylgluta-mylleucylglutamylasparaginylalanylvalylglycylseryltryptophylthreonylaspar-tylaspartylleucylthreonylglutaminylleucylserylleucylleucyllysylaspartylth-reonylleucylserylalanyltyrosylisoleucylserylalanylaspartylaspartylisoleuc-ylserylisoleucylleucylasparaginylglutamylarginylvalylglutamylleucylleucyl-glutaminylarginylglutaminyltryptophylglutamylglutamylleucylcysteinylhisti-dylglutaminylleucylserylleucylarginylarginylglutaminylglutaminylisoleucyl-glycylglutamylarginylleucylasparaginylglutamyltryptophylalanylvalylphenyl-alanylserylglutamyllysylasparaginyllysylglutamylleucylcysteinylglutamyltr-yptophylleucylthreonylglutaminylmethionylglutamylseryllysylvalylserylglut-aminylasparaginylglycylaspartylisoleucylleucylisoleucylglutamylglutamylme-thionylisoleucylglutamyllysylleucyllysyllysylaspartyltyrosylglutaminylglu-tamylglutamylisoleucylalanylisoleucylalanylglutaminylglutamylasparaginyll-ysylisoleucylglutaminylleucylglutaminylglutaminylmethionylglycylglutamyla-rginylleucylalanyllysylalanylserylhistidylglutamylseryllysylalanylserylgl-utamylisoleucylglutamyltyrosyllysylleucylglycyllysylvalylasparaginylaspar-tylarginyltryptophylglutaminylhistidylleucylleucylaspartylleucylisoleucyl-alanylalanylarginylvalyllysyllysylleucyllysylglutamylthreonylleucylvalyla-lanylvalylglutaminylglutaminylleucylaspartyllysylasparaginylmethionylsery-lserylleucylarginylthreonyltryptophylleucylalanylhistidylisoleucylglutamy-lserylglutamylleucylalanyllysylprolylisoleucylvalyltyrosylaspartylserylcy-steinylasparaginylserylglutamylglutamylisoleucylglutaminylarginyllysylleu-cylasparaginylglutamylglutaminylglutaminylglutamylleucylglutaminylarginyl-aspartylisoleucylglutamyllysylhistidylserylthreonylglycylvalylalanylseryl-valylleucylasparaginylleucylcysteinylglutamylvalylleucylleucylhistidylasp-artylcysteinylaspartylalanylcysteinylalanylthreonylaspartylalanylglutamyl-cysteinylaspartylserylisoleucylglutaminylglutaminylalanylthreonylarginyla-sparaginylleucylaspartylarginylarginyltryptophylarginylasparaginylisoleuc-ylcysteinylalanylmethionylserylmethionylglutamylarginylarginylleucyllysyl-isoleucylglutamylglutamylthreonyltryptophylarginylleucyltryptophylglutami-nyllysylphenylalanylleucylaspartylaspartyltyrosylserylarginylphenylalanyl-glutamylaspartyltryptophylleucyllysylserylserylglutamylarginylthreonylala-nylalanylphenylalanylprolylserylserylserylglycylvalylisoleucyltyrosylthre-onylvalylalanyllysylglutamylglutamylleucyllysyllysylphenylalanylglutamyla-lanylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylvalylhistidylglutamylcysteiny-lleucylthreonylglutaminylleucylglutamylleucylisoleucylasparaginyllysylglu-taminyltyrosylarginylarginylleucylalanylarginylglutamylasparaginylarginyl-threonylaspartylserylalanylcysteinylserylleucyllysylglutaminylmethionylva-lylhistidylglutamylglycylasparaginylglutaminylarginyltryptophylaspartylas-paraginylleucylglutaminyllysylarginylvalylthreonylserylisoleucylleucylarg-inylarginylleucyllysylhistidylphenylalanylisoleucylglycylglutaminylarginy-lglutamylglutamylphenylalanylglutamylthreonylalanylarginylaspartylserylis-oleucylleucylvalyltryptophylleucylthreonylglutamylmethionylaspartylleucyl-glutaminylleucylthreonylasparaginylisoleucylglutamylhistidylphenylalanyls-erylglutamylcysteinylaspartylvalylglutaminylalanyllysylisoleucyllysylglut-aminylleucyllysylalanylphenylalanylglutaminylglutaminylglutamylisoleucyls-erylleucylasparaginylhistidylasparaginyllysylisoleucylglutamylglutaminyli-soleucylisoleucylalanylglutaminylglycylglutamylglutaminylleucylisoleucylg-lutamyllysylserylglutamylprolylleucylaspartylalanylalanylisoleucylisoleuc-ylglutamylglutamylglutamylleucylaspartylglutamylleucylarginylarginyltyros-ylcysteinylglutaminylglutamylvalylphenylalanylglycylarginylvalylglutamyla-rginyltyrosylhistidyllysyllysylleucylisoleucylarginylleucylprolylleucylpr-olylaspartylaspartylglutamylhistidylaspartylleucylserylaspartylarginylglu-tamylleucylglutamylleucylglutamylaspartylserylalanylalanylleucylserylaspa-rtylleucylhistidyltryptophylhistidylaspartylarginylserylalanylaspartylser-ylleucylleucylserylprolylglutaminylprolylserylserylasparaginylleucylseryl-leucylserylleucylalanylglutaminylprolylleucylarginylserylglutamylarginyls-erylglycylarginylaspartylthreonylprolylalanylserylvalylaspartylserylisole-ucylprolylleucylglutamyltryptophylaspartylhistidylaspartyltyrosylaspartyl-leucylserylarginylaspartylleucylglutamylserylalanylmethionylserylarginyla-lanylleucylprolylserylglutamylaspartylglutamylglutamylglycylglutaminylasp-artylaspartyllysylaspartylphenylalanyltyrosylleucylarginylglycylalanylval-ylalanylleucylserylglycylaspartylhistidylserylalanylleucylglutamylserylgl-utaminylisoleucylarginylglutaminylleucylglycyllysylalanylleucylaspartylas-partylserylarginylphenylalanylglutaminylisoleucylglutaminylglutaminylthre-onylglutamylasparaginylisoleucylisoleucylarginylseryllysylthreonylprolylt-hreonylglycylprolylglutamylleucylaspartylthreonylseryltyrosyllysylglycylt-yrosylmethionyllysylleucylleucylglycylglutamylcysteinylserylserylseryliso-leucylaspartylserylvalyllysylarginylleucylglutamylhistidyllysylleucyllysy-lglutamylglutamylglutamylglutamylserylleucylprolylglycylphenylalanylvalyl-asparaginylleucylhistidylserylthreonylglutamylthreonylglutaminylthreonyla-lanylglycylvalylisoleucylaspartylarginyltryptophylglutamylleucylleucylglu-taminylalanylglutaminylalanylleucylseryllysylglutamylleucylarginylmethion-yllysylglutaminylasparaginylleucylglutaminyllysyltryptophylglutaminylglut-aminylphenylalanylasparaginylserylaspartylleucylasparaginylserylisoleucyl-tryptophylalanyltryptophylleucylglycylaspartylthreonylglutamylglutamylglu-tamylleucylglutamylglutaminylleucylglutaminylarginylleucylglutamylleucyls-erylthreonylaspartylisoleucylglutaminylthreonylisoleucylglutamylleucylglu-taminylisoleucyllysyllysylleucyllysylglutamylleucylglutaminyllysylalanylv-alylaspartylhistidylarginyllysylalanylisoleucylisoleucylleucylserylisoleu-cylasparaginylleucylcysteinylserylprolylglutamylphenylalanylthreonylgluta-minylalanylaspartylseryllysylglutamylserylarginylaspartylleucylglutaminyl-aspartylarginylleucylserylglutaminylmethionylasparaginylglycylarginyltryp-tophylaspartylarginylvalylcysteinylserylleucylleucylglutamylglutamyltrypt-ophylarginylglycylleucylleucylglutaminylaspartylalanylleucylmethionylglut-aminylcysteinylglutaminylglycylphenylalanylhistidylglutamylmethionylseryl-histidylglycylleucylleucylleucylmethionylleucylglutamylasparaginylisoleuc-ylaspartylarginylarginyllysylasparaginylglutamylisoleucylvalylprolylisole-ucylaspartylserylasparaginylleucylaspartylalanylglutamylisoleucylleucylgl-utaminylaspartylhistidylhistidyllysylglutaminylleucylmethionylglutaminyli-soleucyllysylhistidylglutamylleucylleucylglutamylserylglutaminylleucylarg-inylvalylalanylserylleucylglutaminylaspartylmethionylserylcysteinylglutam-inylleucylleucylvalylasparaginylalanylglutamylglycylthreonylaspartylcyste-inylleucylglutamylalanyllysylglutamyllysylvalylhistidylvalylisoleucylglyc-ylasparaginylarginylleucyllysylleucylleucylleucyllysylglutamylvalylseryla-rginylhistidylisoleucyllysylglutamylleucylglutamyllysylleucylleucylaspart-ylvalylserylserylserylglutaminylglutaminylaspartylleucylserylseryltryptop-hylserylserylalanylaspartylglutamylleucylaspartylthreonylserylglycylseryl-valylserylprolylthreonylserylglycylarginylserylthreonylprolylasparaginyla-rginylglutaminyllysylthreonylprolylarginylglycyllysylcysteinylserylleucyl-serylglutaminylprolylglycylprolylserylvalylserylserylprolylhistidylseryla-rginylserylthreonyllysylglycylglycylserylaspartylserylserylleucylserylglu-tamylprolylglycylprolylglycylarginylserylglycylarginylglycylphenylalanyll-eucylphenylalanylarginylvalylleucylarginylalanylalanylleucylprolylleucylg-lutaminylleucylleucylleucylleucylleucylleucylisoleucylglycylleucylalanylc-ysteinylleucylvalylprolylmethionylserylglutamylglutamylaspartyltyrosylser-ylcysteinylalanylleucylserylasparaginylasparaginylphenylalanylalanylargin-ylserylphenylalanylhistidylprolylmethionylleucylarginyltyrosylthreonylasp-araginylglycylprolylprolylprolylleucine

Fråga Doktorn (27)

Gjutjärn har lätt att rosta medan aluminium och rostfritt lever betydligt längre. Vilket material har kortast livslängd?

Det finns en uppsjö av olika metaller och legeringar och alla är bra för olika ändamål. Men vissa är inte lämpliga som konstruktionsmaterial eftersom de bryts ner redan av vanligt vatten. Att släppa ner en bit litium eller natrium i badkaret är ett typiskt exempel på experiment man inte ska försöka sig på själv där hemma.

Aluminium och magnesium är två vanliga gjutna metaller men faktum är att ingen av dem egentligen är särskilt stabil. Finfördelade till pulver är båda explosiva, tänk bara på äldre kamerors magnesiumblixtar. Men ändå brukar de hålla sig lugna. I stora bitar är de nämligen svåra att antända eftersom värmen snabbt leds bort från ytan. Och även om aluminiumets yta snabbt reagerar med luftens syre till aluminiumoxid, är denna så kallade korund tillräckligt hård och tät för att omedelbart skydda resten av metallen från att förstöras.

Ett enkelt sätt att rangordna metallers hållbarhet i den här betydelsen av livslängd är begreppet ädelhet. Guld, silver och platina ligger i topp på listan, tenn och bly i mitten, och aluminium, natrium och litium i bottenligan. Men skulle du fråga en kemist vilken metall som lever kortast tid (och det är ju precis vad du just har gjort) skulle du få svaret att ett stycke järn inte slutar vara järn bara för att det rostar. Fortfarande kvarstår grundämnet järn, om än i en annan kemisk form, och det kan man få tillbaka igen genom lämpliga metallurgiska metoder.

9789174242812Livslängden på ett grundämne i en mer grundläggande betydelse stöter vi på i diskussionen om radioaktivt sönderfall. Ett kemiskt grundämne definieras genom själva atomkärnan och hur den är sammansatt. Om de sammanhållande krafterna inte är tillräckligt stora kommer kärnan förr eller senare att falla sönder i två eller flera delar och samtidigt avge radioaktiv strålning av något slag. Ofta sker detta gång på gång i flera steg tills en stabil atomkärna till slut har bildats.

Radioaktiva ämnens livslängd mäter man i halveringstid och den kan variera stort. Det jod och cesium som släpptes ut vid Tjernobylolyckan hade halveringstider på åtta dagar respektive trettio år, men för det plutonium som fortfarande finns kvar inne i reaktorn är det 24000 år. Om vi återvänder till frågan om kortlivade metaller hålls rekordet av frankium med halveringstiden 22 minuter. Det säger sig självt att det inte existerar särskilt mycket frankium på jorden överhuvudtaget och dessutom inte särskilt länge på varje ställe – det dyker oväntat upp där det nyss fanns lite radioaktivt aktinium och försvinner lika snabbt med ett tunt spår av astat efter sig.

Till sist vill jag nämna den bisarra sport som utövas av kemister med mycket välutrustade laboratorier: att ”upptäcka” nya grundämnen för att sedan slåss om vem de ska uppkallas efter. Det handlar om de atomkärnor som skapas genom sammanslagningar i jättelika partikelacceleratorer och som håller ihop som mest ett par timmar. Några användningsområden för dessa ämnen är inte kända. Lika bra det kanske eftersom vissa hittills bara framställts i ett tjugotal exemplar. Och då menar jag atomer. Kom sedan inte och klaga på höga råvarupriser!

Precis så är det!

Det här är en av de sannaste bilder jag sett på länge. Den förklarar en hel del: det finns alltså människor som faktiskt bara… tittar? Utan att vare sig se eller tänka?

Semester

Tack till kollegan M som gjorde mig uppmärksam på detta! Vi har ju aldrig tråkigt!

Vetenskapsåret 2015

Min vän fysikern skriver om de 10 största vetenskapliga genombrotten under 2015.

Gensaxen Crispr, som upptäcktes i bland annat Umeå och som revolutionerat biokemin, är årets största vetenskapliga genombrott enligt tidskriften Science. På topplistan, utan inbördes ordning utom förstaplatsen, finns också en ny människoart och närbilder på Pluto.

Min egen favorit på listan är de där tärningskastande kvantfysikerna:

tärningarEn av de märkligaste förutsägelser som den redan märkliga kvantmekaniken gör är att två partiklar kan ha nästan telepatisk kontakt, och att den ena märker vad som händer den andra i samma stund som det sker även om de ligger ljusår ifrån varandra.  […] Efter mer än 50 år har forskare nu presenterat vattentäta bevis för att […] kvantmekaniken har rätt.

Läs mer i DN: 10 största genombrotten inom vetenskapen i år 

Superlegeringsdans

Det finns sånt som är lite svårt att förklara. Till exempel hur man kan skapa en superlegering som är både stark och smidig. Teknikern kanske vill ha bägge egenskaperna i samma material, men hur ska det gå till? Fråga vetenskapsmannen!

Och tro det eller ej. Det finns en regelbundet återkommande tävling i att på bästa sätt förklara sin doktorsavhandling i naturvetenskap genom… dans.

Sydney University researcher, Peter Liddicoat, has won the 2012 Dance Your PhD competition (run by Science magazine). Watch his winning video where he translates his PhD research in materials science into dance.