Etikettarkiv: mamma mamma

Kanske lite långrandigt

Jag har hittat längsta ordet i engelska språket, berättade sonen.

Jaha? sa jag

189000 tecken, sa han. Eller nåt. Ett protein. Man undrar ju vad som är längst, ordet eller molekylen.

För er som är nyfikna: ingen av oss har kontrollräknat.

Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly-larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl-leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy-llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi-nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva-lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart-ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg-lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla-rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli-soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar-ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth-reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval-ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty-rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas-paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl-alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony-lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli-soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy-ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo-nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt-ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole-ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl-glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp-araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl-utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar-tylprolylglutamylaspartylvalylaspartylvalylaspartyllysylprolylaspartylglu-tamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylvalylalanylglutaminylphen-ylalanylleucyllysylhistidyltyrosylprolylaspartylisoleucylhistidylasparagi-nylalanylserylthreonylaspartylglycylglutaminylglutamylaspartylaspartylglu-tamylisoleucylleucylprolylglycylphenylalanylprolylserylphenylalanylalanyl-asparaginylserylvalylglutaminylasparaginylphenylalanyllysylarginylglutamy-laspartylarginylvalylisoleucylphenylalanyllysylglutamylmethionyllysylvaly-ltryptophylisoleucylglutamylglutaminylphenylalanylglutamylarginylaspartyl-leucylthreonylarginylalanylglutaminylmethionylvalylglutamylserylasparagin-ylleucylglutaminylaspartyllysyltyrosylglutaminylserylphenylalanyllysylhis-tidylphenylalanylarginylvalylglutaminyltyrosylglutamylmethionyllysylargin-yllysylglutaminylisoleucylglutamylhistidylleucylisoleucylglutaminylprolyl-leucylhistidylarginylaspartylglycyllysylleucylserylleucylaspartylglutamin-ylalanylleucylvalyllysylglutaminylseryltryptophylaspartylarginylvalylthre-onylserylarginylleucylphenylalanylaspartyltryptophylhistidylisoleucylglut-aminylleucylaspartyllysylserylleucylprolylalanylprolylleucylglycylthreony-lisoleucylglycylalanyltryptophylleucyltyrosylarginylalanylglutamylvalylal-anylleucylarginylglutamylglutamylisoleucylthreonylvalylglutaminylglutamin-ylvalylhistidylglutamylglutamylthreonylalanylasparaginylthreonylisoleucyl-glutaminylarginyllysylleucylglutamylglutaminylhistidyllysylaspartylleucyl-leucylglutaminylasparaginylthreonylaspartylalanylhistidyllysylarginylalan-ylphenylalanylhistidylglutamylisoleucyltyrosylarginylthreonylarginylseryl-valylasparaginylglycylisoleucylprolylvalylprolylprolylaspartylglutaminyll-eucylglutamylaspartylmethionylalanylglutamylarginylphenylalanylhistidylph-enylalanylvalylserylserylthreonylserylglutamylleucylhistidylleucylmethion-yllysylmethionylglutamylphenylalanylleucylglutamylleucyllysyltyrosylargin-ylleucylleucylserylleucylleucylvalylleucylalanylglutamylseryllysylleucyll-ysylseryltryptophylisoleucylisoleucyllysyltyrosylglycylarginylarginylglut-amylserylvalylglutamylglutaminylleucylleucylglutaminylasparaginyltyrosylv-alylserylphenylalanylisoleucylglutamylasparaginylseryllysylphenylalanylph-enylalanylglutamylglutaminyltyrosylglutamylvalylthreonyltyrosylglutaminyl-isoleucylleucyllysylglutaminylthreonylalanylglutamylmethionyltyrosylvalyl-lysylalanylaspartylglycylserylvalylglutamylglutamylalanylglutamylasparagi-nylvalylmethionyllysylphenylalanylmethionylasparaginylglutamylthreonylthr-eonylalanylglutaminyltryptophylarginylasparaginylleucylserylvalylglutamyl-valylarginylserylvalylarginylserylmethionylleucylglutamylglutamylvalyliso-leucylserylasparaginyltryptophylaspartylarginyltyrosylglycylasparaginylth-reonylvalylalanylserylleucylglutaminylalanyltryptophylleucylglutamylaspar-tylalanylglutamyllysylmethionylleucylasparaginylglutaminylserylglutamylas-paraginylalanyllysyllysylaspartylphenylalanylphenylalanylarginylasparagin-ylleucylprolylhistidyltryptophylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylthre-onylalanylmethionylasparaginylaspartylalanylglycylasparaginylphenylalanyl-leucylisoleucylglutamylthreonylcysteinylaspartylglutamylmethionylvalylser-ylarginylaspartylleucyllysylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylleucyla-sparaginylglycylarginyltryptophylarginylglutamylleucylphenylalanylmethion-ylglutamylvalyllysylglutaminyltyrosylalanylglutaminylalanylaspartylglutam-ylmethionylaspartylarginylmethionyllysyllysylglutamyltyrosylthreonylaspar-tylcysteinylvalylvalylthreonylleucylserylalanylphenylalanylalanylthreonyl-glutamylalanylhistidyllysyllysylleucylserylglutamylprolylleucylglutamylva-lylserylphenylalanylmethionylasparaginylvalyllysylleucylleucylisoleucylgl-utaminylaspartylleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutaminylarginylv-alylprolylvalylmethionylaspartylalanylglutaminyltyrosyllysylisoleucylisol-eucylthreonyllysylthreonylalanylhistidylleucylisoleucylthreonyllysylgluta-mylserylprolylglutaminylglutamylglutamylglycyllysylglutamylmethionylpheny-lalanylalanylthreonylmethionylseryllysylleucyllysylglutamylglutaminylleuc-ylthreonyllysylvalyllysylglutamylcysteinyltyrosylserylprolylleucylleucylt-yrosylglutamylserylglutaminylglutaminylleucylleucylisoleucylprolylleucylg-lutamylglutamylleucylglutamyllysylglutaminylmethionylthreonylserylphenyla-lanyltyrosylaspartylserylleucylglycyllysylisoleucylasparaginylglutamyliso-leucylisoleucylthreonylvalylleucylglutamylarginylglutamylalanylglutaminyl-serylserylalanylleucylphenylalanyllysylglutaminyllysylhistidylglutaminylg-lutamylleucylleucylalanylcysteinylglutaminylglutamylasparaginylcysteinyll-ysyllysylthreonylleucylthreonylleucylisoleucylglutamyllysylglycylserylglu-taminylserylvalylglutaminyllysylphenylalanylvalylthreonylleucylserylaspar-aginylvalylleucyllysylhistidylphenylalanylaspartylglutaminylthreonylargin-ylleucylglutaminylarginylglutaminylisoleucylalanylaspartylisoleucylhistid-ylvalylalanylphenylalanylglutaminylserylmethionylvalyllysyllysylthreonylg-lycylaspartyltryptophyllysyllysylhistidylvalylglutamylthreonylasparaginyl-serylarginylleucylmethionyllysyllysylphenylalanylglutamylglutamylserylarg-inylalanylglutamylleucylglutamyllysylvalylleucylarginylisoleucylalanylglu-taminylglutamylglycylleucylglutamylglutamyllysylglycylaspartylprolylgluta-mylglutamylleucylleucylarginylarginylhistidylthreonylglutamylphenylalanyl-phenylalanylserylglutaminylleucylaspartylglutaminylarginylvalylleucylaspa-raginylalanylphenylalanylleucyllysylalanylcysteinylaspartylglutamylleucyl-threonylaspartylisoleucylleucylprolylglutamylglutaminylglutamylglutaminyl-glutaminylglycylleucylglutaminylglutamylalanylvalylarginyllysylleucylhist-idyllysylglutaminyltryptophyllysylaspartylleucylglutaminylglycylglutamyla-lanylprolyltyrosylhistidylleucylleucylhistidylleucyllysylisoleucylasparty-lvalylglutamyllysylasparaginylarginylphenylalanylleucylalanylserylvalylgl-utamylglutamylcysteinylarginylthreonylglutamylleucylaspartylarginylglutam-ylthreonyllysylleucylmethionylprolylglutaminylglutamylglycylserylglutamyl-lysylisoleucylisoleucyllysylglutamylhistidylarginylvalylphenylalanylpheny-lalanylserylaspartyllysylglycylprolylhistidylhistidylleucylcysteinylgluta-myllysylarginylleucylglutaminylleucylisoleucylglutamylglutamylleucylcyste-inylvalyllysylleucylprolylvalylarginylaspartylprolylvalylarginylaspartylt-hreonylprolylglycylthreonylcysteinylhistidylvalylthreonylleucyllysylgluta-mylleucylarginylalanylalanylisoleucylaspartylserylthreonyltyrosylarginyll-ysylleucylmethionylglutamylaspartylprolylaspartyllysyltryptophyllysylaspa-rtyltyrosylthreonylserylarginylphenylalanylserylglutamylphenylalanylseryl-seryltryptophylisoleucylserylthreonylasparaginylglutamylthreonylglutaminy-lleucyllysylglycylisoleucyllysylglycylglutamylalanylisoleucylaspartylthre-onylalanylasparaginylhistidylglycylglutamylvalyllysylarginylalanylvalylgl-utamylglutamylisoleucylarginylasparaginylglycylvalylthreonyllysylarginylg-lycylglutamylthreonylleucylseryltryptophylleucyllysylserylarginylleucylly-sylvalylleucylthreonylglutamylvalylserylserylglutamylasparaginylglutamyla-lanylglutaminyllysylglutaminylglycylaspartylglutamylleucylalanyllysylleuc-ylserylserylserylphenylalanyllysylalanylleucylvalylthreonylleucylleucylse-rylglutamylvalylglutamyllysylmethionylleucylserylasparaginylphenylalanylg-lycylaspartylcysteinylvalylglutaminyltyrosyllysylglutamylisoleucylvalylly-sylasparaginylserylleucylglutamylglutamylleucylisoleucylserylglycylseryll-ysylglutamylvalylglutaminylglutamylglutaminylalanylglutamyllysylisoleucyl-leucylaspartylthreonylglutamylasparaginylleucylphenylalanylglutamylalanyl-glutaminylglutaminylleucylleucylleucylhistidylhistidylglutaminylglutaminy-llysylthreonyllysylarginylisoleucylserylalanyllysyllysylarginylaspartylva-lylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylalanylglutaminylalanylglutaminy-lglutaminylglycylglutamylglycylglycylleucylprolylaspartylarginylglycylhis-tidylglutamylglutamylleucylarginyllysylleucylglutamylserylthreonylleucyla-spartylglycylleucylglutamylarginylserylarginylglutamylarginylglutaminylgl-utamylarginylarginylisoleucylglutaminylvalylthreonylleucylarginyllysyltry-ptophylglutamylarginylphenylalanylglutamylthreonylasparaginyllysylglutamy-lthreonylvalylvalylarginyltyrosylleucylphenylalanylglutaminylthreonylglyc-ylserylserylhistidylglutamylarginylphenylalanylleucylserylphenylalanylser-ylserylleucylglutamylserylleucylserylserylglutamylleucylglutamylglutaminy-lthreonyllysylglutamylphenylalanylseryllysylarginylthreonylglutamylseryli-soleucylalanylvalylglutaminylalanylglutamylasparaginylleucylvalyllysylglu-tamylalanylserylglutamylisoleucylprolylleucylglycylprolylglutaminylaspara-ginyllysylglutaminylleucylleucylglutaminylglutaminylglutaminylalanyllysyl-serylisoleucyllysylglutamylglutaminylvalyllysyllysylleucylglutamylasparty-lthreonylleucylglutamylglutamylaspartylisoleucyllysylthreonylmethionylglu-tamylmethionylvalyllysylthreonyllysyltryptophylaspartylhistidylphenylalan-ylglycylserylasparaginylphenylalanylglutamylthreonylleucylserylvalyltrypt-ophylisoleucylthreonylglutamyllysylglutamyllysylglutamylleucylasparaginyl-alanylleucylglutamylthreonylserylserylserylalanylmethionylaspartylmethion-ylglutaminylisoleucylserylglutaminylisoleucyllysylvalylthreonylisoleucylg-lutaminylglutamylisoleucylglutamylseryllysylleucylserylserylisoleucylvaly-lglycylleucylglutamylglutamylglutamylalanylglutaminylserylphenylalanylala-nylglutaminylphenylalanylvalylthreonylthreonylglycylglutamylserylalanylar-ginylisoleucyllysylalanyllysylleucylthreonylglutaminylisoleucylarginylarg-inyltyrosylglycylglutamylglutamylleucylarginylglutamylhistidylalanylgluta-minylcysteinylleucylglutamylglycylthreonylisoleucylleucylglycylhistidylle-ucylserylglutaminylglutaminylglutaminyllysylphenylalanylglutamylglutamyla-sparaginylleucylarginyllysylisoleucylglutaminylglutaminylserylvalylserylg-lutamylphenylalanylglutamylaspartyllysylleucylalanylvalylprolylisoleucyll-ysylisoleucylcysteinylserylserylalanylthreonylglutamylthreonyltyrosyllysy-lvalylleucylglutaminylglutamylhistidylmethionylaspartylleucylcysteinylglu-taminylalanylleucylglutamylserylleucylserylserylalanylisoleucylthreonylal-anylphenylalanylserylalanylserylalanylarginyllysylvalylvalylasparaginylar-ginylaspartylserylcysteinylvalylglutaminylglutamylalanylalanylalanylleucy-lglutaminylglutaminylglutaminyltyrosylglutamylaspartylisoleucylleucylargi-nylarginylalanyllysylglutamylarginylglutaminylthreonylalanylleucylglutamy-lasparaginylleucylleucylalanylhistidyltryptophylglutaminylarginylleucylgl-utamyllysylglutamylleucylserylserylphenylalanylleucylthreonyltryptophylle-ucylglutamylarginylglycylglutamylalanyllysylalanylserylserylprolylglutamy-lmethionylaspartylisoleucylserylalanylaspartylarginylvalyllysylvalylgluta-mylglycylglutamylleucylglutaminylleucylisoleucylglutaminylalanylleucylglu-taminylasparaginylglutamylvalylvalylserylglutaminylalanylserylphenylalany-ltyrosylseryllysylleucylleucylglutaminylleucyllysylglutamylserylleucylphe-nylalanylserylvalylalanylseryllysylaspartylaspartylvalyllysylmethionylmet-hionyllysylleucylhistidylleucylglutamylglutaminylleucylaspartylglutamylar-ginyltryptophylarginylaspartylleucylprolylglutaminylisoleucylisoleucylasp-araginyllysylarginylisoleucylasparaginylphenylalanylleucylglutaminylseryl-valylvalylalanylglutamylhistidylglutaminylglutaminylphenylalanylaspartylg-lutamylleucylleucylleucylserylphenylalanylserylvalyltryptophylisoleucylly-sylleucylphenylalanylleucylserylglutamylleucylglutaminylthreonylthreonyls-erylglutamylisoleucylserylisoleucylmethionylaspartylhistidylglutaminylval-ylalanylleucylthreonylarginylhistidyllysylaspartylhistidylalanylalanylglu-tamylvalylglutamylseryllysyllysylglycylglutamylleucylglutaminylserylleucy-lglutaminylglycylhistidylleucylalanyllysylleucylglycylserylleucylglycylar-ginylalanylglutamylaspartylleucylhistidylleucylleucylglutaminylglycyllysy-lalanylglutamylaspartylcysteinylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylg-lutamylglutamylalanylserylglutaminylvalylvalylglutamylarginylarginylgluta-minylleucylalanylleucylserylhistidylleucylalanylglutamylphenylalanylleucy-lglutaminylserylhistidylalanylserylleucylserylglycylisoleucylleucylarginy-lglutaminylleucylarginylglutaminylthreonylvalylglutamylalanylthreonylaspa-raginylserylmethionylasparaginyllysylasparaginylglutamylserylaspartylleuc-ylisoleucylglutamyllysylaspartylleucylasparaginylaspartylalanylleucylglut-aminylasparaginylalanyllysylalanylleucylglutamylserylalanylalanylvalylser-ylleucylaspartylglycylisoleucylleucylseryllysylalanylglutaminyltyrosylhis-tidylleucyllysylisoleucylglycylserylserylglutamylglutaminylarginylthreony-lserylcysteinylarginylalanylthreonylalanylaspartylglutaminylleucylcystein-ylglycylglutamylvalylglutamylarginylisoleucylglutaminylasparaginylleucyll-eucylglycylthreonyllysylglutaminylserylglutamylalanylaspartylalanylleucyl-alanylvalylleucyllysyllysylalanylphenylalanylglutaminylaspartylglutaminyl-lysylglutamylglutamylleucylleucyllysylserylisoleucylglutamylaspartylisole-ucylglutamylglutamylarginylthreonylaspartyllysylglutamylarginylleucyllysy-lglutamylprolylthreonylarginylglutaminylalanylleucylglutaminylglutaminyla-rginylleucylarginylvalylphenylalanylasparaginylglutaminylleucylglutamylas-partylglutamylleucylasparaginylserylhistidylglutamylhistidylglutamylleucy-lcysteinyltryptophylleucyllysylaspartyllysylalanyllysylglutaminylisoleucy-lalanylglutaminyllysylaspartylvalylalanylphenylalanylalanylprolylglutamyl-valylaspartylarginylglutamylisoleucylasparaginylarginylleucylglutamylvaly-lthreonyltryptophylaspartylaspartylthreonyllysylarginylleucylisoleucylhis-tidylglutamylasparaginylglutaminylglycylglutaminylcysteinylcysteinylglycy-lleucylisoleucylaspartylleucylmethionylarginylglutamyltyrosylglutaminylas-paraginylleucyllysylserylalanylvalylseryllysylvalylleucylglutamylasparagi-nylalanylserylserylvalylisoleucylvalylthreonylarginylthreonylthreonylisol-eucyllysylaspartylglutaminylglutamylaspartylleucyllysyltryptophylalanylph-enylalanylseryllysylhistidylglutamylthreonylalanyllysylasparaginyllysylme-thionylasparaginyltyrosyllysylglutaminyllysylaspartylleucylaspartylaspara-ginylphenylalanylthreonylseryllysylglycyllysylhistidylleucylleucylserylgl-utamylleucyllysyllysylisoleucylhistidylserylserylaspartylphenylalanylsery-lleucylvalyllysylthreonylaspartylmethionylglutamylserylthreonylvalylaspar-tyllysyltryptophylleucylaspartylvalylserylglutamyllysylleucylglutamylglut-amylasparaginylmethionylaspartylarginylleucylarginylvalylserylleucylseryl-isoleucyltryptophylaspartylaspartylvalylleucylserylthreonylarginylasparty-lglutamylisoleucylglutamylglycyltryptophylserylasparaginylasparaginylcyst-einylvalylprolylglutaminylmethionylalanylglutamylasparaginylisoleucylsery-lasparaginylleucylaspartylasparaginylhistidylleucylarginylalanylglutamylg-lutamylleucylleucyllysylglutamylphenylalanylglutamylserylglutamylvalyllys-ylasparaginyllysylalanylleucylarginylleucylglutamylglutamylleucylhistidyl-seryllysylvalylasparaginylaspartylleucyllysylglutamylleucylthreonyllysyla-sparaginylleucylglutamylthreonylprolylprolylaspartylleucylglutaminylpheny-lalanylisoleucylglutamylalanylaspartylleucylmethionylglutaminyllysylleucy-lglutamylhistidylalanyllysylglutamylisoleucylthreonylglutamylvalylalanyll-ysylglycylthreonylleucyllysylaspartylphenylalanylthreonylalanylglutaminyl-serylthreonylglutaminylvalylglutamyllysylphenylalanylisoleucylasparaginyl-aspartylisoleucylthreonylthreonyltryptophylphenylalanylthreonyllysylvalyl-glutamylglutamylserylleucylmethionylasparaginylcysteinylalanylglutaminyla-sparaginylglutamylthreonylcysteinylglutamylalanylleucyllysyllysylvalyllys-ylaspartylisoleucylglutaminyllysylglutamylleucylglutaminylserylglutaminyl-glutaminylserylasparaginylisoleucylserylserylthreonylglutaminylglutamylas-paraginylleucylasparaginylserylleucylcysteinylarginyllysyltyrosylhistidyl-serylalanylglutamylleucylglutamylserylleucylglycylarginylalanylmethionylt-hreonylglycylleucylisoleucyllysyllysylhistidylglutamylalanylvalylserylglu-taminylleucylcysteinylseryllysylthreonylglutaminylalanylserylleucylglutam-inylglutamylserylleucylglutamyllysylhistidylphenylalanylserylglutamylsery-lmethionylglutaminylglutamylphenylalanylglutaminylglutamyltryptophylpheny-lalanylleucylglycylalanyllysylalanylalanylalanyllysylglutamylserylserylas-partylarginylthreonylglycylaspartylseryllysylvalylleucylglutamylalanyllys-ylleucylhistidylaspartylleucylglutaminylasparaginylisoleucylleucylasparty-lserylvalylserylaspartylglycylglutaminylseryllysylleucylaspartylalanylval-ylthreonylglutaminylglutamylglycylglutaminylthreonylleucyltyrosylalanylhi-stidylleucylseryllysylglutaminylisoleucylvalylserylserylisoleucylglutamin-ylglutamylglutaminylisoleucylthreonyllysylalanylasparaginylglutamylglutam-ylphenylalanylglutaminylalanylphenylalanylleucyllysylglutaminylcysteinyll-eucyllysylaspartyllysylglutaminylalanylleucylglutaminylaspartylcysteinyla-lanylserylglutamylleucylglycylserylphenylalanylglutamylaspartylglutaminyl-histidylarginyllysylleucylasparaginylleucyltryptophylisoleucylhistidylglu-tamylmethionylglutamylglutamylarginylphenylalanylasparaginylthreonylgluta-mylasparaginylleucylglycylglutamylseryllysylglutaminylhistidylisoleucylpr-olylglutamyllysyllysylasparaginylglutamylvalylhistidyllysylvalylglutamylm-ethionylphenylalanylleucylglycylglutamylleucylleucylalanylalanylarginylgl-utamylserylleucylaspartyllysylleucylserylglutaminylarginylglycylglutaminy-lleucylleucylserylglutamylglutamylglycylhistidylglycylalanylglycylglutami-nylglutamylglycylarginylleucylcysteinylserylglutaminylleucylleucylthreony-lserylhistidylglutaminylasparaginylleucylleucylarginylmethionylthreonylly-sylglutamyllysylleucylarginylserylcysteinylglutaminylvalylalanylleucylglu-taminylglutamylhistidylglutamylalanylleucylglutamylglutamylalanylleucylgl-utaminylserylmethionyltryptophylphenylalanyltryptophylvalyllysylalanyliso-leucylglutaminylaspartylarginylleucylalanylcysteinylalanylglutamylserylth-reonylleucylglycylseryllysylaspartylthreonylleucylglutamyllysylarginylleu-cylserylglutaminylisoleucylglutaminylaspartylisoleucylleucylleucylmethion-yllysylglycylglutamylglycylglutamylvalyllysylleucylasparaginylmethionylal-anylisoleucylglycyllysylglycylglutamylglutaminylalanylleucylarginylseryls-erylasparaginyllysylglutamylglycylglutaminylarginylvalylisoleucylglutamin-ylthreonylglutaminylleucylglutamylthreonylleucyllysylglutamylvalyltryptop-hylalanylaspartylisoleucylmethionylserylserylserylvalylhistidylalanylglut-aminylserylthreonylleucylglutamylserylvalylisoleucylserylglutaminyltrypto-phylasparaginylaspartyltyrosylvalylglutamylarginyllysylasparaginylglutami-nylleucylglutamylglutaminyltryptophylmethionylglutamylserylvalylaspartylg-lutaminyllysylisoleucylglutamylhistidylprolylleucylglutaminylprolylglutam-inylprolylglycylleucyllysylglutamyllysylphenylalanylvalylleucylleucylaspa-rtylhistidylleucylglutaminylserylisoleucylleucylserylglutamylalanylglutam-ylaspartylhistidylthreonylarginylalanylleucylhistidylarginylleucylisoleuc-ylalanyllysylserylarginylglutamylleucyltyrosylglutamyllysylthreonylglutam-ylaspartylglutamylserylphenylalanyllysylaspartylthreonylalanylglutaminylg-lutamylglutamylleucyllysylthreonylglutaminylphenylalanylasparaginylaspart-ylisoleucylmethionylthreonylvalylalanyllysylglutamyllysylmethionylarginyl-lysylvalylglutamylglutamylisoleucylvalyllysylaspartylhistidylleucylmethio-nyltyrosylleucylaspartylalanylvalylhistidylglutamylphenylalanylthreonylas-partyltryptophylleucylhistidylserylalanyllysylglutamylglutamylleucylhisti-dylarginyltryptophylserylaspartylmethionylserylglycylaspartylserylserylal-anylthreonylglutaminyllysyllysylleucylseryllysylisoleucyllysylglutamylleu-cylisoleucylaspartylserylarginylglutamylisoleucylglycylalanylserylarginyl-leucylserylarginylvalylglutamylserylleucylalanylprolylglutamylvalyllysylg-lutaminylasparaginylthreonylthreonylalanylserylglycylcysteinylglutamylleu-cylmethionylhistidylthreonylglutamylmethionylglutaminylalanylleucylarginy-lalanylaspartyltryptophyllysylglutaminyltryptophylglutamylaspartylserylva-lylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylserylcysteinylleucylglutamylas-paraginylleucylvalylserylglutaminylmethionylalanylleucylserylglutamylglut-aminylglutamylphenylalanylserylglycylglutaminylvalylalanylglutaminylleucy-lglutamylglutaminylalanylleucylglutamylglutaminylphenylalanylserylalanyll-eucylleucyllysylthreonyltryptophylalanylglutaminylglutaminylleucylthreony-lleucylleucylglutamylglycyllysylasparaginylthreonylaspartylglutamylglutam-ylisoleucylvalylglutamylcysteinyltryptophylhistidyllysylglycylglutaminylg-lutamylisoleucylleucylaspartylalanylleucylglutaminyllysylalanylglutamylpr-olylarginylthreonylglutamylaspartylleucyllysylserylglutaminylleucylaspara-ginylglutamylleucylcysteinylarginylphenylalanylserylarginylaspartylleucyl-serylthreonyltyrosylserylglycyllysylvalylserylglycylleucylisoleucyllysylg-lutamyltyrosylasparaginylcysteinylleucylcysteinylleucylglutaminylalanylse-ryllysylglycylcysteinylglutaminylasparaginyllysylglutamylglutaminylisoleu-cylleucylglutaminylglutaminylarginylphenylalanylarginyllysylalanylphenyla-lanylarginylaspartylphenylalanylglutaminylglutaminyltryptophylleucylvalyl-asparaginylalanyllysylisoleucylthreonylthreonylalanyllysylcysteinylphenyl-alanylaspartylisoleucylprolylglutaminylasparaginylisoleucylserylglutamylv-alylserylthreonylserylleucylglutaminyllysylisoleucylglutaminylglutamylphe-nylalanylleucylserylglutamylserylglutamylasparaginylglycylglutaminylhisti-dyllysylleucylasparaginylmethionylmethionylleucylseryllysylglycylglutamyl-leucylleucylserylthreonylleucylleucylthreonyllysylglutamyllysylalanyllysy-lglycylisoleucylglutaminylalanyllysylvalylthreonylalanylalanyllysylglutam-ylaspartyltryptophyllysylasparaginylphenylalanylhistidylserylasparaginyll-eucylhistidylglutaminyllysylglutamylserylalanylleucylglutamylasparaginyll-eucyllysylisoleucylglutaminylmethionyllysylaspartylphenylalanylglutamylva-lylserylalanylglutamylprolylisoleucylglutaminylaspartyltryptophylleucylse-ryllysylthreonylglutamyllysylmethionylvalylhistidylglutamylserylserylaspa-raginylarginylleucyltyrosylaspartylleucylprolylalanyllysylarginylarginylg-lutamylglutaminylglutaminyllysylleucylglutaminylserylvalylleucylglutamylg-lutamylisoleucylhistidylcysteinyltyrosylglutamylprolylglutaminylleucylasp-araginylarginylleucyllysylglutamyllysylalanylglutaminylglutaminylleucyltr-yptophylglutamylglycylglutaminylalanylalanylseryllysylserylphenylalanylar-ginylhistidylarginylvalylserylglutaminylleucylserylserylglutaminyltyrosyl-leucylalanylleucylserylasparaginylleucylthreonyllysylglutamyllysylvalylse-rylarginylleucylaspartylarginylisoleucylvalylalanylglutamylhistidylaspara-ginylglutaminylphenylalanylserylleucylglycylisoleucyllysylglutamylleucylg-lutaminylaspartyltryptophylmethionylthreonylaspartylalanylisoleucylhistid-ylmethionylleucylaspartylseryltyrosylcysteinylhistidylprolylthreonylseryl-aspartyllysylserylvalylleucylaspartylserylarginylthreonylleucyllysylleucy-lglutamylalanylleucylleucylserylvalyllysylglutaminylglutamyllysylglutamyl-isoleucylglutaminylmethionyllysylmethionylisoleucylvalylthreonylarginylgl-ycylglutamylserylvalylleucylglutaminylasparaginylthreonylserylprolylgluta-mylglycylisoleucylprolylthreonylisoleucylglutaminylglutaminylglutaminylle-ucylglutaminylserylvalyllysylaspartylmethionyltryptophylalanylserylleucyl-leucylserylalanylglycylisoleucylarginylcysteinyllysylserylglutaminylleucy-lglutamylglycylalanylleucylseryllysyltryptophylthreonylseryltyrosylglutam-inylaspartylglycylvalylarginylglutaminylphenylalanylserylglycyltryptophyl-methionylaspartylserylmethionylglutamylalanylasparaginylleucylasparaginyl-glutamylserylglutamylarginylglutaminylhistidylalanylglutamylleucylarginyl-aspartyllysylthreonylthreonylmethionylleucylglycyllysylalanyllysylleucyll-eucylasparaginylglutamylglutamylvalylleucylseryltyrosylserylserylleucylle-ucylglutamylthreonylisoleucylglutamylvalyllysylglycylalanylglycylmethiony-lthreonylglutamylhistidyltyrosylvalylthreonylglutaminylleucylglutamylleuc-ylglutaminylaspartylleucylglutaminylglutamylarginyltyrosylarginylalanylis-oleucylglutaminylglutamylarginylalanyllysylglutamylalanylvalylthreonyllys-ylserylglutamyllysylleucylvalylarginylleucylhistidylglutaminylglutamyltyr-osylglutaminylarginylaspartylleucyllysylalanylphenylalanylglutamylvalyltr-yptophylleucylglycylglutaminylglutamylglutaminylglutamyllysylleucylaspart-ylglutaminyltyrosylserylvalylleucylglutamylglycylaspartylalanylhistidylth-reonylhistidylglutamylthreonylthreonylleucylarginylaspartylleucylglutamin-ylglutamylleucylglutaminylvalylhistidylcysteinylalanylglutamylglycylgluta-minylalanylleucylleucylasparaginylserylvalylleucylhistidylthreonylarginyl-glutamylaspartylvalylisoleucylprolylserylglycylisoleucylprolylglutaminyla-lanylglutamylaspartylarginylalanylleucylglutamylserylleucylarginylglutami-nylaspartyltryptophylglutaminylalanyltyrosylglutaminylhistidylarginylleuc-ylserylglutamylthreonylarginylthreonylglutaminylphenylalanylasparaginylas-paraginylvalylvalylasparaginyllysylleucylarginylleucylmethionylglutamylgl-utaminyllysylphenylalanylglutaminylglutaminylvalylaspartylglutamyltryptop-hylleucyllysylthreonylalanylglutamylglutamyllysylvalylserylprolylarginylt-hreonylarginylarginylglutaminylserylasparaginylarginylalanylthreonyllysyl-glutamylisoleucylglutaminylleucylhistidylglutaminylmethionyllysyllysyltry-ptophylhistidylglutamylglutamylvalylthreonylalanyltyrosylarginylaspartylg-lutamylvalylglutamylglutamylvalylglycylalanylarginylalanylglutaminylgluta-mylisoleucylleucylaspartylglutamylserylhistidylvalylasparaginylserylargin-ylmethionylglycylcysteinylglutaminylalanylthreonylglutaminylleucylthreony-lserylarginyltyrosylglutaminylalanylleucylleucylleucylglutaminylvalylleuc-ylglutamylglutaminylisoleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglutamylgluta-mylisoleucylglutaminylserylleucylglutamylglutamylserylglutamylserylseryll-eucylserylseryltyrosylserylaspartyltryptophyltyrosylglycylserylthreonylhi-stidyllysylasparaginylphenylalanyllysylasparaginylvalylalanylthreonyllysy-lisoleucylaspartyllysylvalylaspartylthreonylvalylmethionylmethionylglycyl-lysyllysylleucyllysylthreonylleucylglutamylvalylleucylleucyllysylaspartyl-methionylglutamyllysylglycylhistidylserylleucylleucyllysylserylalanylargi-nylglutamyllysylglycylglutamylarginylalanylvalyllysyltyrosylleucylglutamy-lglutamylglycylglutamylalanylglutamylarginylleucylarginyllysylglutamyliso-leucylhistidylaspartylhistidylmethionylglutamylglutaminylleucyllysylgluta-mylleucylthreonylserylthreonylvalylarginyllysylglutamylhistidylmethionylt-hreonylleucylglutamyllysylglycylleucylhistidylleucylalanyllysylglutamylph-enylalanylserylaspartyllysylcysteinyllysylalanylleucylthreonylglutaminylt-ryptophylisoleucylalanylglutamyltyrosylglutaminylglutamylisoleucylleucylh-istidylvalylprolylglutamylglutamylprolyllysylmethionylglutamylleucyltyros-ylglutamyllysyllysylalanylglutaminylleucylseryllysyltyrosyllysylserylleuc-ylglutaminylglutaminylthreonylvalylleucylserylhistidylglutamylprolylseryl-valyllysylserylvalylarginylglutamyllysylglycylglutamylalanylleucylleucylg-lutamylleucylvalylglutaminylaspartylvalylthreonylleucyllysylaspartyllysyl-isoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylserylaspartyltyrosylglutaminyl-aspartylleucylcysteinylserylisoleucylglycyllysylglutamylhistidylvalylphen-ylalanylserylleucylglutamylalanyllysylvalyllysylaspartylhistidylglutamyla-spartyltyrosylasparaginylserylglutamylleucylglutaminylglutamylvalylglutam-yllysyltryptophylleucylleucylglutaminylmethionylserylglycylarginylleucylv-alylalanylprolylaspartylleucylleucylglutamylthreonylserylserylleucylgluta-mylthreonylisoleucylthreonylglutaminylglutaminylleucylalanylhistidylhisti-dyllysylalanylmethionylmethionylglutamylglutamylisoleucylalanylglycylphen-ylalanylglutamylaspartylarginylleucylasparaginylasparaginylleucylglutamin-ylmethionyllysylglycylaspartylthreonylleucylisoleucylglycylglutaminylcyst-einylalanylaspartylhistidylleucylglutaminylalanyllysylleucyllysylglutamin-ylasparaginylvalylhistidylalanylhistidylleucylglutaminylglycylthreonyllys-ylaspartylseryltyrosylserylalanylisoleucylcysteinylserylthreonylalanylglu-taminylarginylmethionyltyrosylglutaminylserylleucylglutamylhistidylglutam-ylleucylglutaminyllysylhistidylvalylserylarginylglutaminylaspartylthreony-lleucylglutaminylglutaminylcysteinylglutaminylalanyltryptophylleucylseryl-alanylvalylglutaminylprolylaspartylleucylglutamylprolylserylprolylglutami-nylprolylprolylleucylserylarginylalanylglutamylalanylisoleucyllysylglutam-inylvalyllysylhistidylphenylalanylarginylalanylleucylglutaminylglutamylgl-utaminylalanylarginylthreonyltyrosylleucylaspartylleucylleucylcysteinylse-rylmethionylcysteinylaspartylleucylserylasparaginylalanylserylvalyllysylt-hreonylthreonylalanyllysylaspartylisoleucylglutaminylglutaminylthreonylgl-utamylglutaminylthreonylisoleucylglutamylglutaminyllysylleucylvalylglutam-inylalanylglutaminylasparaginylleucylthreonylglutaminylglycyltryptophylgl-utamylglutamylisoleucyllysylhistidylleucyllysylserylglutamylleucyltryptop-hylisoleucyltyrosylleucylglutaminylaspartylalanylaspartylglutaminylglutam-inylleucylglutaminylasparaginylmethionyllysylarginylarginylhistidylserylg-lutamylleucylglutamylleucylasparaginylisoleucylalanylglutaminylasparaginy-lmethionylvalylserylglutaminylvalyllysylaspartylphenylalanylvalyllysyllys-ylleucylglutaminylseryllysylglutaminylalanylserylvalylasparaginylthreonyl-isoleucylisoleucylglutamyllysylvalylasparaginyllysylleucylthreonyllysylly-sylglutamylglutamylserylprolylglutamylhistidyllysylglutamylisoleucylaspar-aginylhistidylleucylasparaginylaspartylglutaminyltryptophylleucylaspartyl-leucylcysteinylarginylglutaminylserylasparaginylasparaginylleucylcysteiny-lleucylglutaminylarginylglutamylglutamylaspartylleucylglutaminylarginylth-reonylarginylaspartyltyrosylhistidylaspartylcysteinylmethionylasparaginyl-valylvalylglutamylvalylphenylalanylleucylglutamyllysylphenylalanylthreony-lthreonylglutamyltryptophylaspartylasparaginylleucylalanylarginylserylasp-artylalanylglutamylserylthreonylalanylvalylhistidylleucylglutamylalanylle-ucyllysyllysylleucylalanylleucylalanylleucylglutaminylglutamylarginyllysy-ltyrosylalanylisoleucylglutamylaspartylleucyllysylaspartylglutaminyllysyl-glutaminyllysylmethionylisoleucylglutamylhistidylleucylasparaginylleucyla-spartylaspartyllysylglutamylleucylvalyllysylglutamylglutaminylthreonylser-ylhistidylleucylglutamylglutaminylarginyltryptophylphenylalanylglutaminyl-leucylglutamylaspartylleucylisoleucyllysylarginyllysylisoleucylglutaminyl-valylserylvalylthreonylasparaginylleucylglutamylglutamylleucylasparaginyl-valylvalylglutaminylserylarginylphenylalanylglutaminylglutamylleucylmethi-onylglutamyltryptophylalanylglutamylglutamylglutaminylglutaminylprolylasp-araginylisoleucylalanylglutamylalanylleucyllysylglutaminylserylprolylprol-ylprolylaspartylmethionylalanylglutaminylasparaginylleucylleucylmethionyl-aspartylhistidylleucylalanylisoleucylcysteinylserylglutamylleucylglutamyl-alanyllysylglutaminylmethionylleucylleucyllysylserylleucylisoleucyllysyla-spartylalanylaspartylarginylvalylmethionylalanylaspartylleucylglycylleucy-lasparaginylglutamylarginylglutaminylvalylisoleucylglutaminyllysylalanyll-eucylserylaspartylalanylglutaminylserylhistidylvalylasparaginylcysteinyll-eucylserylaspartylleucylvalylglycylglutaminylarginylarginyllysyltyrosylle-ucylasparaginyllysylalanylleucylserylglutamyllysylthreonylglutaminylpheny-lalanylleucylmethionylalanylvalylphenylalanylglutaminylalanylthreonylsery-lglutaminylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylglutamylarginyllysylisole-ucylmethionylphenylalanylarginylglutamylhistidylisoleucylcysteinylleucyll-eucylprolylaspartylaspartylvalylseryllysylglutaminylvalyllysylthreonylcys-teinyllysylserylalanylglutaminylalanylserylleucyllysylthreonyltyrosylglut-aminylasparaginylglutamylvalylthreonylglycylleucyltryptophylalanylglutami-nylglycylarginylglutamylleucylmethionyllysylglutamylvalylthreonylglutamyl-glutaminylglutamyllysylserylglutamylvalylleucylglycyllysylleucylglutaminy-lglutamylleucylglutaminylserylvalyltyrosylaspartylserylvalylleucylglutami-nyllysylcysteinylserylhistidylarginylleucylglutaminylglutamylleucylglutam-yllysylasparaginylleucylvalylserylarginyllysylhistidylphenylalanyllysylgl-utamylaspartylphenylalanylaspartyllysylalanylcysteinylhistidyltryptophyll-eucyllysylglutaminylalanylaspartylisoleucylvalylthreonylphenylalanylproly-lglutamylisoleucylasparaginylleucylmethionylasparaginylglutamylserylseryl-glutamylleucylhistidylthreonylglutaminylleucylalanyllysyltyrosylglutaminy-lasparaginylisoleucylleucylglutamylglutaminylserylprolylglutamyltyrosylgl-utamylasparaginylleucylleucylleucylthreonylleucylglutaminylarginylthreony-lglycylglutaminylthreonylisoleucylleucylprolylserylleucylasparaginylgluta-mylvalylaspartylhistidylseryltyrosylleucylserylglutamyllysylleucylasparag-inylalanylleucylprolylarginylglutaminylphenylalanylasparaginylvalylisoleu-cylvalylalanylleucylalanyllysylaspartyllysylphenylalanyltyrosyllysylvalyl-glutaminylglutamylalanylisoleucylleucylalanylarginyllysylglutamyltyrosyla-lanylserylleucylisoleucylglutamylleucylthreonylthreonylglutaminylserylleu-cylserylglutamylleucylglutamylalanylglutaminylphenylalanylleucylarginylme-thionylseryllysylvalylprolylthreonylaspartylleucylalanylvalylglutamylglut-amylalanylleucylserylleucylglutaminylaspartylglycylcysteinylarginylalanyl-isoleucylleucylaspartylglutamylvalylalanylglycylleucylglycylglutamylalany-lvalylaspartylglutamylleucylasparaginylglutaminyllysyllysylglutamylglycyl-phenylalanylarginylserylthreonylglycylglutaminylprolyltryptophylglutaminy-lprolylaspartyllysylmethionylleucylhistidylleucylvalylthreonylleucyltyros-ylhistidylarginylleucyllysylarginylglutaminylthreonylglutamylglutaminylar-ginylvalylserylleucylleucylglutamylaspartylthreonylthreonylserylalanyltyr-osylglutaminylglutamylhistidylglutamyllysylmethionylcysteinylglutaminylgl-utaminylleucylglutamylarginylglutaminylleucyllysylserylvalyllysylglutamyl-glutamylglutaminylseryllysylvalylasparaginylglutamylglutamylthreonylleucy-lprolylalanylglutamylglutamyllysylleucyllysylmethionyltyrosylhistidylsery-lleucylalanylglycylserylleucylglutaminylaspartylserylglycylisoleucylvalyl-leucyllysylarginylvalylthreonylisoleucylhistidylleucylglutamylaspartylleu-cylalanylprolylhistidylleucylaspartylprolylleucylalanyltyrosylglutamyllys-ylalanylarginylhistidylglutaminylisoleucylglutaminylseryltryptophylglutam-inylglycylglutamylleucyllysylleucylleucylthreonylserylalanylisoleucylglyc-ylglutamylthreonylvalylthreonylglutamylcysteinylglutamylserylarginylmethi-onylvalylglutaminylserylisoleucylaspartylphenylalanylglutaminylthreonylgl-utamylmethionylserylarginylserylleucylaspartyltryptophylleucylarginylargi-nylvalyllysylalanylglutamylleucylserylglycylprolylvalyltyrosylleucylaspar-tylleucylasparaginylleucylglutaminylaspartylisoleucylglutaminylglutamylgl-utamylisoleucylarginyllysylisoleucylglutaminylisoleucylhistidylglutaminyl-glutamylglutamylvalylglutaminylserylserylleucylarginylisoleucylmethionyla-sparaginylalanylleucylserylhistidyllysylglutamyllysylglutamyllysylphenyla-lanylthreonyllysylalanyllysylglutamylleucylisoleucylserylalanylaspartylle-ucylglutamylhistidylserylleucylalanylglutamylleucylserylglutamylleucylasp-artylglycylaspartylisoleucylglutaminylglutamylalanylleucylarginylthreonyl-arginylglutaminylalanylthreonylleucylthreonylglutamylisoleucyltyrosylsery-lglutaminylcysteinylglutaminylarginyltyrosyltyrosylglutaminylvalylphenyla-lanylglutaminylalanylalanylasparaginylaspartyltryptophylleucylglutamylasp-artylalanylglutaminylglutamylleucylleucylglutaminylleucylalanylglycylaspa-raginylglycylleucylaspartylvalylglutamylserylalanylglutamylglutamylaspara-ginylleucyllysylserylhistidylmethionylglutamylphenylalanylphenylalanylser-ylthreonylglutamylaspartylglutaminylphenylalanylhistidylserylasparaginyll-eucylglutamylglutamylleucylhistidylserylleucylvalylalanylthreonylleucylas-partylprolylleucylisoleucyllysylprolylthreonylglycyllysylglutamylaspartyl-leucylglutamylglutaminyllysylvalylalanylserylleucylglutamylleucylarginyls-erylglutaminylarginylmethionylserylarginylaspartylserylglycylalanylglutam-inylvalylaspartylleucylleucylglutaminylarginylcysteinylthreonylalanylglut-aminyltryptophylhistidylaspartyltyrosylglutaminyllysylalanylarginylglutam-ylglutamylvalylisoleucylglutamylleucylmethionylasparaginylaspartylthreony-lglutamyllysyllysylleucylserylglutamylphenylalanylserylleucylleucyllysylt-hreonylserylserylserylhistidylglutamylalanylglutamylglutamyllysylleucylse-rylglutamylhistidyllysylalanylleucylvalylserylvalylvalylasparaginylserylp-henylalanylhistidylglutamyllysylisoleucylvalylalanylleucylglutamylglutamy-llysylalanylserylglutaminylleucylglutamyllysylthreonylglycylasparaginylas-partylalanylseryllysylalanylthreonylleucylserylarginylserylmethionylthreo-nylthreonylvalyltryptophylglutaminylarginyltryptophylthreonylarginylleucy-larginylalanylvalylalanylglutaminylaspartylglutaminylglutamyllysylisoleuc-ylleucylglutamylaspartylalanylvalylaspartylglutamyltryptophylthreonylglyc-ylphenylalanylasparaginylasparaginyllysylvalyllysyllysylalanylthreonylglu-tamylmethionylisoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylaspartyllysylleu-cylprolylglycylserylserylalanylglutamyllysylalanylseryllysylalanylglutamy-lleucylleucylthreonylleucylleucylglutamyltyrosylhistidylaspartylthreonylp-henylalanylvalylleucylglutamylleucylglutamylglutaminylglutaminylglutaminy-lserylalanylleucylglycylmethionylleucylarginylglutaminylglutaminylthreony-lleucylserylmethionylleucylglutaminylaspartylglycylalanylalanylprolylthre-onylprolylglycylglutamylglutamylprolylprolylleucylmethionylglutaminylglut-amylisoleucylthreonylalanylmethionylglutaminylaspartylarginylcysteinylleu-cylasparaginylmethionylglutaminylglutamyllysylvalyllysylthreonylasparagin-ylglycyllysylleucylvalyllysylglutaminylglutamylleucyllysylaspartylarginyl-glutamylmethionylvalylglutamylthreonylglutaminylisoleucylasparaginylseryl-valyllysylcysteinyltryptophylvalylglutaminylglutamylthreonyllysylglutamyl-tyrosylleucylglycylasparaginylprolylthreonylisoleucylglutamylisoleucylasp-artylalanylglutaminylleucylglutamylglutamylleucylglutaminylisoleucylleucy-lleucylthreonylglutamylalanylthreonylasparaginylhistidylarginylglutaminyl-asparaginylisoleucylglutamyllysylmethionylalanylglutamylglutamylglutaminy-llysylglutamyllysyltyrosylleucylglycylleucyltyrosylthreonylisoleucylleucy-lprolylserylglutamylleucylserylleucylglutaminylleucylalanylglutamylvalyla-lanylleucylaspartylleucyllysylisoleucylarginylaspartylglutaminylisoleucyl-glutaminylaspartyllysylisoleucyllysylglutamylvalylglutamylglutaminylseryl-lysylalanylthreonylserylglutaminylglutamylleucylserylarginylglutaminyliso-leucylglutaminyllysylleucylalanyllysylaspartylleucylthreonylthreonylisole-ucylleucylthreonyllysylleucyllysylalanyllysylthreonylaspartylasparaginylv-alylvalylglutaminylalanyllysylthreonylaspartylglutaminyllysylvalylleucylg-lycylglutamylglutamylleucylaspartylglycylcysteinylasparaginylseryllysylle-ucylmethionylglutamylleucylaspartylalanylalanylvalylglutaminyllysylphenyl-alanylleucylglutamylglutaminylasparaginylglycylglutaminylleucylglycyllysy-lprolylleucylalanyllysyllysylisoleucylglycyllysylleucylthreonylglutamylle-ucylhistidylglutaminylglutaminylthreonylisoleucylarginylglutaminylalanylg-lutamylasparaginylarginylleucylseryllysylleucylasparaginylglutaminylalany-lalanylserylhistidylleucylglutamylglutamyltyrosylasparaginylglutamylmethi-onylleucylglutamylleucylisoleucylleucyllysyltryptophylisoleucylglutamylly-sylalanyllysylvalylleucylalanylhistidylglycylthreonylisoleucylalanyltrypt-ophylasparaginylserylalanylserylglutaminylleucylarginylglutamylglutaminyl-tyrosylisoleucylleucylhistidylglutaminylthreonylleucylleucylglutamylgluta-mylseryllysylglutamylisoleucylaspartylserylglutamylleucylglutamylalanylme-thionylthreonylglutamyllysylleucylglutaminyltyrosylleucylthreonylserylval-yltyrosylcysteinylthreonylglutamyllysylmethionylserylglutaminylglutaminyl-valylalanylglutamylleucylglycylarginylglutamylthreonylglutamylglutamylleu-cylarginylglutaminylmethionylisoleucyllysylisoleucylarginylleucylglutamin-ylasparaginylleucylglutaminylaspartylalanylalanyllysylaspartylmethionylly-syllysylphenylalanylglutamylalanylglutamylleucyllysyllysylleucylglutaminy-lalanylalanylleucylglutamylglutaminylalanylglutaminylalanylthreonylleucyl-threonylserylprolylglutamylvalylglycylarginylleucylserylleucyllysylglutam-ylglutaminylleucylserylhistidylarginylglutaminylhistidylleucylleucylseryl-glutamylmethionylglutamylserylleucyllysylprolyllysylvalylglutaminylalanyl-valylglutaminylleucylcysteinylglutaminylserylalanylleucylarginylisoleucyl-prolylglutamylaspartylvalylvalylalanylserylleucylprolylleucylcysteinylhis-tidylalanylalanylleucylarginylleucylglutaminylglutamylglutamylalanylseryl-arginylleucylglutaminylhistidylthreonylalanylisoleucylglutaminylglutaminy-lcysteinylasparaginylisoleucylmethionylglutaminylalanylalanylvalylvalylgl-utaminyltyrosylglutamylglutaminyltyrosylglutamylglutaminylglutamylmethion-yllysylhistidylleucylglutaminylglutaminylleucylisoleucylglutamylglycylala-nylhistidylarginylglutamylisoleucylglutamylaspartyllysylprolylvalylalanyl-threonylserylasparaginylisoleucylglutaminylglutamylleucylglutaminylalanyl-glutaminylisoleucylserylarginylhistidylglutamylglutamylleucylalanylglutam-inyllysylisoleucyllysylglycyltyrosylglutaminylglutamylglutaminylisoleucyl-alanylserylleucylasparaginylseryllysylcysteinyllysylmethionylleucylthreon-ylmethionyllysylalanyllysylhistidylalanylthreonylmethionylleucylleucylthr-eonylvalylthreonylglutamylvalylglutamylglycylleucylalanylglutamylglycylth-reonylglutamylaspartylleucylaspartylglycylglutamylleucylleucylprolylthreo-nylprolylserylalanylhistidylprolylserylvalylvalylmethionylmethionylthreon-ylalanylglycylarginylcysteinylhistidylthreonylleucylleucylserylprolylvaly-lthreonylglutamylglutamylserylglycylglutamylglutamylglycylthreonylasparag-inylserylglutamylisoleucylserylserylprolylprolylalanylcysteinylarginylser-ylprolylserylprolylvalylalanylasparaginylthreonylaspartylalanylserylvalyl-asparaginylglutaminylaspartylisoleucylalanyltyrosyltyrosylglutaminylalany-lleucylserylalanylglutamylarginylleucylglutaminylthreonylaspartylalanylal-anyllysylisoleucylhistidylprolylserylthreonylserylalanylserylglutaminylgl-utamylphenylalanyltyrosylglutamylprolylglycylleucylglutamylprolylserylala-nylthreonylalanyllysylleucylglycylaspartylleucylglutaminylarginylseryltry-ptophylglutamylthreonylleucyllysylasparaginylvalylisoleucylserylglutamyll-ysylglutaminylarginylthreonylleucyltyrosylglutamylalanylleucylglutamylarg-inylglutaminylglutaminyllysyltyrosylglutaminylaspartylserylleucylglutamin-ylserylisoleucylserylthreonyllysylmethionylglutamylalanylisoleucylglutamy-lleucyllysylleucylserylglutamylserylprolylglutamylprolylglycylarginylsery-lprolylglutamylserylglutaminylmethionylalanylglutamylhistidylglutaminylal-anylleucylmethionylaspartylglutamylisoleucylleucylmethionylleucylglutamin-ylaspartylglutamylisoleucylasparaginylglutamylleucylglutaminylserylseryll-eucylalanylglutamylglutamylleucylvalylserylglutamylserylcysteinylglutamyl-alanylaspartylprolylalanylglutamylglutaminylleucylalanylleucylglutaminyls-erylthreonylleucylthreonylvalylleucylalanylglutamylarginylmethionylserylt-hreonylisoleucylarginylmethionyllysylalanylserylglycyllysylarginylglutami-nylleucylleucylglutamylglutamyllysylleucylasparaginylaspartylglutaminylle-ucylglutamylglutamylglutaminylarginylglutaminylglutamylglutaminylalanylle-ucylglutaminylarginyltyrosylarginylcysteinylglutamylalanylaspartylglutamy-lleucylaspartylseryltryptophylleucylleucylserylthreonyllysylalanylthreony-lleucylaspartylthreonylalanylleucylserylprolylprolyllysylglutamylprolylme-thionylaspartylmethionylglutamylalanylglutaminylleucylmethionylaspartylcy-steinylglutaminylasparaginylmethionylleucylvalylglutamylisoleucylglutamyl-glutaminyllysylvalylvalylalanylleucylserylglutamylleucylserylvalylhistidy-lasparaginylglutamylasparaginylleucylleucylleucylglutamylglycyllysylalany-lhistidylthreonyllysylaspartylglutamylalanylglutamylglutaminylleucylalany-lglycyllysylleucylarginylarginylleucyllysylglycylserylleucylleucylglutamy-lleucylglutaminylarginylalanylleucylhistidylaspartyllysylglutaminylleucyl-asparaginylmethionylglutaminylglycylthreonylalanylglutaminylglutamyllysyl-glutamylglutamylserylaspartylvalylaspartylleucylthreonylalanylthreonylglu-taminylserylprolylglycylvalylglutaminylglutamyltryptophylleucylalanylglut-aminylalanylarginylthreonylthreonyltryptophylthreonylglutaminylglutaminyl-arginylglutaminylserylserylleucylglutaminylglutaminylglutaminyllysylgluta-mylleucylglutamylglutaminylglutamylleucylalanylglutamylglutaminyllysylser-ylleucylleucylarginylserylvalylalanylserylarginylglycylglutamylglutamylis-oleucylleucylisoleucylglutaminylhistidylserylalanylalanylglutamylthreonyl-serylglycylaspartylalanylglycylglutamyllysylprolylaspartylvalylleucylsery-lglutaminylglutamylleucylglycylmethionylglutamylglycylglutamyllysylseryls-erylalanylglutamylaspartylglutaminylmethionylarginylmethionyllysyltryptop-hylglutamylserylleucylhistidylglutaminylglutamylphenylalanylserylthreonyl-lysylglutaminyllysylleucylleucylglutaminylasparaginylvalylleucylglutamylg-lutaminylglutamylglutaminylglutamylglutaminylvalylleucyltyrosylserylargin-ylprolylasparaginylarginylleucylleucylserylglycylvalylprolylleucyltyrosyl-lysylglycylaspartylvalylprolylthreonylglutaminylaspartyllysylserylalanylv-alylthreonylserylleucylleucylaspartylglycylleucylasparaginylglutaminylala-nylphenylalanylglutamylglutamylvalylserylserylglutaminylserylglycylglycyl-alanyllysylarginylglutaminylserylisoleucylhistidylleucylglutamylglutaminy-llysylleucyltyrosylaspartylglycylvalylserylalanylthreonylserylthreonyltry-ptophylleucylaspartylaspartylvalylglutamylglutamylarginylleucylphenylalan-ylvalylalanylthreonylalanylleucylleucylprolylglutamylglutamylthreonylglut-amylthreonylcysteinylleucylphenylalanylasparaginylglutaminylglutamylisole-ucylleucylalanyllysylaspartylisoleucyllysylglutamylmethionylserylglutamyl-glutamylmethionylaspartyllysylasparaginyllysylasparaginylleucylphenylalan-ylserylglutaminylalanylphenylalanylprolylglutamylasparaginylglycylasparty-lasparaginylarginylaspartylvalylisoleucylglutamylaspartylthreonylleucylgl-ycylcysteinylleucylleucylglycylarginylleucylserylleucylleucylaspartylsery-lvalylvalylasparaginylglutaminylarginylcysteinylhistidylglutaminylmethion-yllysylglutamylarginylleucylglutaminylglutaminylisoleucylleucylasparaginy-lphenylalanylglutaminylasparaginylaspartylleucyllysylvalylleucylphenylala-nylthreonylserylleucylalanylaspartylasparaginyllysyltyrosylisoleucylisole-ucylleucylglutaminyllysylleucylalanylasparaginylvalylphenylalanylglutamyl-glutaminylprolylvalylalanylglutamylglutaminylisoleucylglutamylalanylisole-ucylglutaminylglutaminylalanylglutamylaspartylglycylleucyllysylglutamylph-enylalanylaspartylalanylglycylisoleucylisoleucylglutamylleucyllysylarginy-larginylglycylaspartyllysylleucylglutaminylvalylglutamylglutaminylprolyls-erylmethionylglutaminylglutamylleucylseryllysylleucylglutaminylaspartylme-thionyltyrosylaspartylglutamylleucylmethionylmethionylisoleucylisoleucylg-lycylserylarginylarginylserylglycylleucylasparaginylglutaminylasparaginyl-leucylthreonylleucyllysylserylglutaminyltyrosylglutamylarginylalanylleucy-lglutaminylaspartylleucylalanylaspartylleucylleucylglutamylthreonylglycyl-glutaminylglutamyllysylmethionylalanylglycylaspartylglutaminyllysylisoleu-cylisoleucylvalylserylseryllysylglutamylglutamylisoleucylglutaminylglutam-inylleucylleucylaspartyllysylhistidyllysylglutamyltyrosylphenylalanylglut-aminylglycylleucylglutamylserylhistidylmethionylisoleucylleucylthreonylgl-utamylthreonylleucylphenylalanylarginyllysylisoleucylisoleucylserylphenyl-alanylalanylvalylglutaminyllysylglutamylthreonylglutaminylphenylalanylhis-tidylthreonylglutamylleucylmethionylalanylglutaminylalanylserylalanylvaly-lleucyllysylarginylalanylhistidyllysylarginylglycylvalylglutamylleucylglu-tamyltyrosylisoleucylleucylglutamylthreonyltryptophylserylhistidylleucyla-spartylglutamylaspartylglutaminylglutaminylglutamylleucylserylarginylglut-aminylleucylglutamylvalylvalylglutamylserylserylisoleucylprolylserylvalyl-glycylleucylvalylglutamylglutamylasparaginylglutamylaspartylarginylleucyl-isoleucylaspartylarginylisoleucylthreonylleucyltyrosylglutaminylhistidyll-eucyllysylserylserylleucylasparaginylglutamyltyrosylglutaminylprolyllysyl-leucyltyrosylglutaminylvalylleucylaspartylaspartylglycyllysylarginylleucy-lleucylisoleucylserylisoleucylserylcysteinylserylaspartylleucylglutamylse-rylglutaminylleucylasparaginylglutaminylleucylglycylglutamylcysteinyltryp-tophylleucylserylasparaginylthreonylasparaginyllysylmethionylseryllysylgl-utamylleucylhistidylarginylleucylglutamylthreonylisoleucylleucyllysylhist-idyltryptophylthreonylarginyltyrosylglutaminylserylglutamylserylalanylasp-artylleucylisoleucylhistidyltryptophylleucylglutaminylserylalanyllysylasp-artylarginylleucylglutamylphenylalanyltryptophylthreonylglutaminylglutami-nylserylvalylthreonylvalylprolylglutaminylglutamylleucylglutamylmethionyl-valylarginylaspartylhistidylleucylasparaginylalanylphenylalanylleucylglut-amylphenylalanylseryllysylglutamylvalylaspartylalanylglutaminylserylseryl-leucyllysylserylserylvalylleucylserylthreonylglycylasparaginylglutaminyll-eucylleucylarginylleucyllysyllysylvalylaspartylthreonylalanylthreonylleuc-ylarginylserylglutamylleucylserylarginylisoleucylaspartylserylglutaminylt-ryptophylthreonylaspartylleucylleucylthreonylasparaginylisoleucylprolylal-anylvalylglutaminylglutamyllysylleucylhistidylglutaminylleucylglutaminylm-ethionylaspartyllysylleucylprolylserylarginylhistidylalanylisoleucylseryl-glutamylvalylmethionylseryltryptophylisoleucylserylleucylmethionylglutamy-lasparaginylvalylisoleucylglutaminyllysylaspartylglutamylaspartylasparagi-nylisoleucyllysylasparaginylserylisoleucylglycyltyrosyllysylalanylisoleuc-ylhistidylglutamyltyrosylleucylglutaminyllysyltyrosyllysylglycylphenylala-nyllysylisoleucylaspartylisoleucylasparaginylcysteinyllysylglutaminylleuc-ylthreonylvalylaspartylphenylalanylvalylasparaginylglutaminylserylvalylle-ucylglutaminylisoleucylserylserylglutaminylaspartylvalylglutamylseryllysy-larginylserylaspartyllysylthreonylaspartylphenylalanylalanylglutamylgluta-minylleucylglycylalanylmethionylasparaginyllysylseryltryptophylglutaminyl-isoleucylleucylglutaminylglycylleucylvalylthreonylglutamyllysylisoleucylg-lutaminylleucylleucylglutamylglycylleucylleucylglutamylseryltryptophylser-ylglutamyltyrosylglutamylasparaginylasparaginylvalylglutaminylcysteinylle-ucyllysylthreonyltryptophylphenylalanylglutamylthreonylglutaminylglutamyl-lysylarginylleucyllysylglutaminylglutaminylhistidylarginylisoleucylglycyl-aspartylglutaminylalanylserylvalylglutaminylasparaginylalanylleucyllysyla-spartylcysteinylglutaminylaspartylleucylglutamylaspartylleucylisoleucylly-sylalanyllysylglutamyllysylglutamylvalylglutamyllysylisoleucylglutamylglu-taminylasparaginylglycylleucylalanylleucylisoleucylglutaminylasparaginyll-ysyllysylglutamylaspartylvalylserylserylisoleucylvalylmethionylserylthreo-nylleucylarginylglutamylleucylglycylglutaminylthreonyltryptophylalanylasp-araginylleucylaspartylhistidylmethionylvalylglycylglutaminylleucyllysylis-oleucylleucylleucyllysylserylvalylleucylaspartylglutaminyltryptophylseryl-serylhistidyllysylvalylalanylphenylalanylaspartyllysylisoleucylasparaginy-lseryltyrosylleucylmethionylglutamylalanylarginyltyrosylserylleucylseryla-rginylphenylalanylarginylleucylleucylthreonylglycylserylleucylglutamylala-nylvalylglutaminylvalylglutaminylvalylaspartylasparaginylleucylglutaminyl-asparaginylleucylglutaminylaspartylaspartylleucylglutamyllysylglutaminylg-lutamylarginylserylleucylglutaminyllysylphenylalanylglycylserylisoleucylt-hreonylasparaginylglutaminylleucylleucyllysylglutamylcysteinylhistidylpro-lylprolylvalylthreonylglutamylthreonylleucylthreonylasparaginylthreonylle-ucyllysylglutamylvalylasparaginylmethionylarginyltryptophylasparaginylasp-araginylleucylleucylglutamylglutamylisoleucylalanylglutamylglutaminylleuc-ylglutaminylserylseryllysylalanylleucylleucylglutaminylleucyltryptophylgl-utaminylarginyltyrosyllysylaspartyltyrosylseryllysylglutaminylcysteinylal-anylserylthreonylvalylglutaminylglutaminylglutaminylglutamylaspartylargin-ylthreonylasparaginylglutamylleucylleucyllysylalanylalanylthreonylasparag-inyllysylaspartylisoleucylalanylaspartylaspartylglutamylvalylalanylthreon-yltryptophylisoleucylglutaminylaspartylcysteinylasparaginylaspartylleucyl-leucyllysylglycylleucylglycylthreonylvalyllysylaspartylserylleucylphenyla-lanylphenylalanylleucylhistidylglutamylleucylglycylglutamylglutaminylleuc-yllysylglutaminylglutaminylvalylaspartylalanylserylalanylalanylserylalany-lisoleucylglutaminylserylaspartylglutaminylleucylserylleucylserylglutamin-ylhistidylleucylcysteinylalanylleucylglutamylglutaminylalanylleucylcystei-nyllysylglutaminylglutaminylthreonylserylleucylglutaminylalanylglycylvaly-lleucylaspartyltyrosylglutamylthreonylphenylalanylalanyllysylserylleucylg-lutamylalanylleucylglutamylalanyltryptophylisoleucylvalylglutamylalanylgl-utamylglutamylisoleucylleucylglutaminylglycylglutaminylaspartylprolylsery-lhistidylserylserylaspartylleucylserylthreonylisoleucylglutaminylglutamyl-arginylmethionylglutamylglutamylleucyllysylglycylglutaminylmethionylleucy-llysylphenylalanylserylserylmethionylalanylprolylaspartylleucylaspartylar-ginylleucylasparaginylglutamylleucylglycyltyrosylarginylleucylprolylleucy-lasparaginylaspartyllysylglutamylisoleucyllysylarginylmethionylglutaminyl-asparaginylleucylasparaginylarginylhistidyltryptophylserylleucylisoleucyl-serylserylglutaminylthreonylthreonylglutamylarginylphenylalanylseryllysyl-leucylglutaminylserylphenylalanylleucylleucylglutaminylhistidylglutaminyl-threonylphenylalanylleucylglutamyllysylcysteinylglutamylthreonyltryptophy-lmethionylglutamylphenylalanylleucylvalylglutaminylthreonylglutamylglutam-inyllysylleucylalanylvalylglutamylisoleucylserylglycylasparaginyltyrosylg-lutaminylhistidylleucylleucylglutamylglutaminylglutaminylarginylalanylhis-tidylglutamylleucylphenylalanylglutaminylalanylglutamylmethionylphenylala-nylserylarginylglutaminylglutaminylisoleucylleucylhistidylserylisoleucyli-soleucylisoleucylaspartylglycylglutaminylarginylleucylleucylglutamylgluta-minylglycylglutaminylvalylaspartylaspartylarginylaspartylglutamylphenylal-anylasparaginylleucyllysylleucylthreonylleucylleucylserylasparaginylgluta-minyltryptophylglutaminylglycylvalylisoleucylarginylarginylalanylglutamin-ylglutaminylarginylarginylglycylisoleucylisoleucylaspartylserylglutaminyl-isoleucylarginylglutaminyltryptophylglutaminylarginyltyrosylarginylglutam-ylmethionylalanylglutamyllysylleucylarginyllysyltryptophylleucylvalylglut-amylvalylseryltyrosylleucylprolylmethionylserylglycylleucylglycylserylval-ylprolylisoleucylprolylleucylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylleu-cylphenylalanylaspartylglutamylvalylglutaminylphenylalanyllysylglutamylly-sylvalylphenylalanylleucylarginylglutaminylglutaminylglycylseryltyrosylis-oleucylleucylthreonylvalylglutamylalanylglycyllysylglutaminylleucylleucyl-leucylserylalanylaspartylserylglycylalanylglutamylalanylalanylleucylgluta-minylalanylglutamylleucylalanylglutamylisoleucylglutaminylglutamyllysyltr-yptophyllysylserylalanylserylmethionylarginylleucylglutamylglutamylglutam-inyllysyllysyllysylleucylalanylphenylalanylleucylleucyllysylaspartyltrypt-ophylglutamyllysylcysteinylglutamyllysylglycylisoleucylalanylaspartylsery-lleucylglutamyllysylleucylarginylthreonylphenylalanyllysyllysyllysylleucy-lserylglutaminylserylleucylprolylaspartylhistidylhistidylglutamylglutamyl-leucylhistidylalanylglutamylglutaminylmethionylarginylcysteinyllysylgluta-mylleucylglutamylasparaginylalanylvalylglycylseryltryptophylthreonylaspar-tylaspartylleucylthreonylglutaminylleucylserylleucylleucyllysylaspartylth-reonylleucylserylalanyltyrosylisoleucylserylalanylaspartylaspartylisoleuc-ylserylisoleucylleucylasparaginylglutamylarginylvalylglutamylleucylleucyl-glutaminylarginylglutaminyltryptophylglutamylglutamylleucylcysteinylhisti-dylglutaminylleucylserylleucylarginylarginylglutaminylglutaminylisoleucyl-glycylglutamylarginylleucylasparaginylglutamyltryptophylalanylvalylphenyl-alanylserylglutamyllysylasparaginyllysylglutamylleucylcysteinylglutamyltr-yptophylleucylthreonylglutaminylmethionylglutamylseryllysylvalylserylglut-aminylasparaginylglycylaspartylisoleucylleucylisoleucylglutamylglutamylme-thionylisoleucylglutamyllysylleucyllysyllysylaspartyltyrosylglutaminylglu-tamylglutamylisoleucylalanylisoleucylalanylglutaminylglutamylasparaginyll-ysylisoleucylglutaminylleucylglutaminylglutaminylmethionylglycylglutamyla-rginylleucylalanyllysylalanylserylhistidylglutamylseryllysylalanylserylgl-utamylisoleucylglutamyltyrosyllysylleucylglycyllysylvalylasparaginylaspar-tylarginyltryptophylglutaminylhistidylleucylleucylaspartylleucylisoleucyl-alanylalanylarginylvalyllysyllysylleucyllysylglutamylthreonylleucylvalyla-lanylvalylglutaminylglutaminylleucylaspartyllysylasparaginylmethionylsery-lserylleucylarginylthreonyltryptophylleucylalanylhistidylisoleucylglutamy-lserylglutamylleucylalanyllysylprolylisoleucylvalyltyrosylaspartylserylcy-steinylasparaginylserylglutamylglutamylisoleucylglutaminylarginyllysylleu-cylasparaginylglutamylglutaminylglutaminylglutamylleucylglutaminylarginyl-aspartylisoleucylglutamyllysylhistidylserylthreonylglycylvalylalanylseryl-valylleucylasparaginylleucylcysteinylglutamylvalylleucylleucylhistidylasp-artylcysteinylaspartylalanylcysteinylalanylthreonylaspartylalanylglutamyl-cysteinylaspartylserylisoleucylglutaminylglutaminylalanylthreonylarginyla-sparaginylleucylaspartylarginylarginyltryptophylarginylasparaginylisoleuc-ylcysteinylalanylmethionylserylmethionylglutamylarginylarginylleucyllysyl-isoleucylglutamylglutamylthreonyltryptophylarginylleucyltryptophylglutami-nyllysylphenylalanylleucylaspartylaspartyltyrosylserylarginylphenylalanyl-glutamylaspartyltryptophylleucyllysylserylserylglutamylarginylthreonylala-nylalanylphenylalanylprolylserylserylserylglycylvalylisoleucyltyrosylthre-onylvalylalanyllysylglutamylglutamylleucyllysyllysylphenylalanylglutamyla-lanylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylvalylhistidylglutamylcysteiny-lleucylthreonylglutaminylleucylglutamylleucylisoleucylasparaginyllysylglu-taminyltyrosylarginylarginylleucylalanylarginylglutamylasparaginylarginyl-threonylaspartylserylalanylcysteinylserylleucyllysylglutaminylmethionylva-lylhistidylglutamylglycylasparaginylglutaminylarginyltryptophylaspartylas-paraginylleucylglutaminyllysylarginylvalylthreonylserylisoleucylleucylarg-inylarginylleucyllysylhistidylphenylalanylisoleucylglycylglutaminylarginy-lglutamylglutamylphenylalanylglutamylthreonylalanylarginylaspartylserylis-oleucylleucylvalyltryptophylleucylthreonylglutamylmethionylaspartylleucyl-glutaminylleucylthreonylasparaginylisoleucylglutamylhistidylphenylalanyls-erylglutamylcysteinylaspartylvalylglutaminylalanyllysylisoleucyllysylglut-aminylleucyllysylalanylphenylalanylglutaminylglutaminylglutamylisoleucyls-erylleucylasparaginylhistidylasparaginyllysylisoleucylglutamylglutaminyli-soleucylisoleucylalanylglutaminylglycylglutamylglutaminylleucylisoleucylg-lutamyllysylserylglutamylprolylleucylaspartylalanylalanylisoleucylisoleuc-ylglutamylglutamylglutamylleucylaspartylglutamylleucylarginylarginyltyros-ylcysteinylglutaminylglutamylvalylphenylalanylglycylarginylvalylglutamyla-rginyltyrosylhistidyllysyllysylleucylisoleucylarginylleucylprolylleucylpr-olylaspartylaspartylglutamylhistidylaspartylleucylserylaspartylarginylglu-tamylleucylglutamylleucylglutamylaspartylserylalanylalanylleucylserylaspa-rtylleucylhistidyltryptophylhistidylaspartylarginylserylalanylaspartylser-ylleucylleucylserylprolylglutaminylprolylserylserylasparaginylleucylseryl-leucylserylleucylalanylglutaminylprolylleucylarginylserylglutamylarginyls-erylglycylarginylaspartylthreonylprolylalanylserylvalylaspartylserylisole-ucylprolylleucylglutamyltryptophylaspartylhistidylaspartyltyrosylaspartyl-leucylserylarginylaspartylleucylglutamylserylalanylmethionylserylarginyla-lanylleucylprolylserylglutamylaspartylglutamylglutamylglycylglutaminylasp-artylaspartyllysylaspartylphenylalanyltyrosylleucylarginylglycylalanylval-ylalanylleucylserylglycylaspartylhistidylserylalanylleucylglutamylserylgl-utaminylisoleucylarginylglutaminylleucylglycyllysylalanylleucylaspartylas-partylserylarginylphenylalanylglutaminylisoleucylglutaminylglutaminylthre-onylglutamylasparaginylisoleucylisoleucylarginylseryllysylthreonylprolylt-hreonylglycylprolylglutamylleucylaspartylthreonylseryltyrosyllysylglycylt-yrosylmethionyllysylleucylleucylglycylglutamylcysteinylserylserylseryliso-leucylaspartylserylvalyllysylarginylleucylglutamylhistidyllysylleucyllysy-lglutamylglutamylglutamylglutamylserylleucylprolylglycylphenylalanylvalyl-asparaginylleucylhistidylserylthreonylglutamylthreonylglutaminylthreonyla-lanylglycylvalylisoleucylaspartylarginyltryptophylglutamylleucylleucylglu-taminylalanylglutaminylalanylleucylseryllysylglutamylleucylarginylmethion-yllysylglutaminylasparaginylleucylglutaminyllysyltryptophylglutaminylglut-aminylphenylalanylasparaginylserylaspartylleucylasparaginylserylisoleucyl-tryptophylalanyltryptophylleucylglycylaspartylthreonylglutamylglutamylglu-tamylleucylglutamylglutaminylleucylglutaminylarginylleucylglutamylleucyls-erylthreonylaspartylisoleucylglutaminylthreonylisoleucylglutamylleucylglu-taminylisoleucyllysyllysylleucyllysylglutamylleucylglutaminyllysylalanylv-alylaspartylhistidylarginyllysylalanylisoleucylisoleucylleucylserylisoleu-cylasparaginylleucylcysteinylserylprolylglutamylphenylalanylthreonylgluta-minylalanylaspartylseryllysylglutamylserylarginylaspartylleucylglutaminyl-aspartylarginylleucylserylglutaminylmethionylasparaginylglycylarginyltryp-tophylaspartylarginylvalylcysteinylserylleucylleucylglutamylglutamyltrypt-ophylarginylglycylleucylleucylglutaminylaspartylalanylleucylmethionylglut-aminylcysteinylglutaminylglycylphenylalanylhistidylglutamylmethionylseryl-histidylglycylleucylleucylleucylmethionylleucylglutamylasparaginylisoleuc-ylaspartylarginylarginyllysylasparaginylglutamylisoleucylvalylprolylisole-ucylaspartylserylasparaginylleucylaspartylalanylglutamylisoleucylleucylgl-utaminylaspartylhistidylhistidyllysylglutaminylleucylmethionylglutaminyli-soleucyllysylhistidylglutamylleucylleucylglutamylserylglutaminylleucylarg-inylvalylalanylserylleucylglutaminylaspartylmethionylserylcysteinylglutam-inylleucylleucylvalylasparaginylalanylglutamylglycylthreonylaspartylcyste-inylleucylglutamylalanyllysylglutamyllysylvalylhistidylvalylisoleucylglyc-ylasparaginylarginylleucyllysylleucylleucylleucyllysylglutamylvalylseryla-rginylhistidylisoleucyllysylglutamylleucylglutamyllysylleucylleucylaspart-ylvalylserylserylserylglutaminylglutaminylaspartylleucylserylseryltryptop-hylserylserylalanylaspartylglutamylleucylaspartylthreonylserylglycylseryl-valylserylprolylthreonylserylglycylarginylserylthreonylprolylasparaginyla-rginylglutaminyllysylthreonylprolylarginylglycyllysylcysteinylserylleucyl-serylglutaminylprolylglycylprolylserylvalylserylserylprolylhistidylseryla-rginylserylthreonyllysylglycylglycylserylaspartylserylserylleucylserylglu-tamylprolylglycylprolylglycylarginylserylglycylarginylglycylphenylalanyll-eucylphenylalanylarginylvalylleucylarginylalanylalanylleucylprolylleucylg-lutaminylleucylleucylleucylleucylleucylleucylisoleucylglycylleucylalanylc-ysteinylleucylvalylprolylmethionylserylglutamylglutamylaspartyltyrosylser-ylcysteinylalanylleucylserylasparaginylasparaginylphenylalanylalanylargin-ylserylphenylalanylhistidylprolylmethionylleucylarginyltyrosylthreonylasp-araginylglycylprolylprolylprolylleucine

Annonser

Vårtecken

Har för länge sedan slutat räkna hur många kärnor barnen och jag har planterat under åren. Apelsin, mandarin, avocado, äpple… Oftast händer absolut ingenting vilket jag misstänker är ett direkt resultat av fruktodlarnas förädlingsmetoder. Kärnorna är helt enkelt sterila. Andra gånger beror det mer på att inomhusklimatet helt enkelt är fel. Eller OK då: på att vi glömmer att vattna.

IMG_1175Ibland blir vi överraskade åt andra hållet. Dottern hittade en kastanj nu i snösmältningen och tyckte den såg märklig ut. En tydlig grodd stack ut genom skalet. Ner i en kruka med jord och vips! så fanns det bara där. Huskvarnas minsta och sötaste kastanjeträd.

Men hur gör vi sedan? Plantera ut eller inte, det är frågan!

 

Söndagspyssel

En vanlig söndagseftermiddag har jag tid att umgås med barnen. Vi börjar med nåt simpelt som uppvärmning: en siffra var, på tid. Den till höger heter Ken Ken och är roligast om man är ganska ung och behöver träna på de fyra räknesätten. Annars går det lite för fort. Vilket påminner mig om när jag fick Lyckoslanten i skolan på sjuttiotalet och alltid löste korsordet uppochner för att det skulle vara lite längre!

IMG_1025  IMG_1026

IMG_1024Sedan kämpar vi en stund med Kakuro. Här till höger ser ni det första exemplar vi lyckats lösa utan att fuska – lösningen finns ju i samma tidning, man tänker tydligen inte ens tanken att folk skulle vilja skicka in dem!

För att fira segern bestämde vi oss för att göra av med den sista slatten pepparkaksdeg. Men vid det laget hade vi  redan använt alla formarna och bestämde oss för att gå en liten bit utanför boxen.

IMG_1029 En liten fusklapp var trots allt nödvändig. Vi var osäkra på ksi.

IMG_1027

Förberedelser

Nu lackar det mot jul. Dags för julpyssel? Julpussel? och mitt i alltihop dyker det upp en skum tomte.

IMG_1022 IMG_1023

Som vuxen inbillar man sig att man har full koll. Fast det har man ju inte.

Gjutning för åttaåringar

Besökte yngsta dotterns klass som arbetar med temat Vad min förälder gör på jobbet. Berättade om vad en forskare gör: frågar Hur, Varför och Varför inte, och tar reda på svaren. Sedan blev det en hel del frågor om gjutning förstås.

Vad är roligast? (Att gjuta!)

Är det farligt? (Ja, ganska, men vi har bra skyddskläder.)

Hur kändes det första gången? Var det läskigt? (Nej, härligt! Som att bli förälskad!)

Sådana frågor får jag inte så ofta. Det är spännande att byta auditorium!

ischoklad

Men att förklara själva gjutprocessen är barnsligt enkelt den här tiden på året!

När man varit stark för länge

Det hände på mödravården för nio år sedan. I samband med en rutinundersökning undrade barnmorskan hur jag mådde, och jag erkände lite skamset att jag var trött. Då tittade hon på mig, log milt och svarade: Fjärde barnet. Och du börjar ju bli lite äldre.

Det påminns jag om när jag läser UnderbaraClara:

När jag beklagade mig över att jag var trött var det någon klok person som sa till mig  Du har ju gjort en massa saker. Det är klart att du är trött. Då kan du ju inte tro att du ska vara utvilad. Det är ju en ren självklarhet förstås – men ändå är det så svårt att komma ihåg det. Att trötthet inte tecknet på hur förbaskat lata vi är utan på att vi gjort något.  

Du hittar hennes blogginlägg här: När man varit stark för länge.

I Hans Roslings anda

Dottern har fått en egen whiteboard. Hon använde den genast till att pedagogiskt förklara varför fredag den trettonde är en otursdag.

IMG_0957

Nyckelord: Otursdag, Lärare, Törnrosa.

Män gillar inte karriärkvinnor

I ett experiment fick 102 studenter ta del av en text och därefter svara på 13 frågor. Texten handlade om en framgångsrik karriärist och dennes yrkesbakgrund, personliga egenskaper och familj. Vad deltagarna inte visste var att karriäristen i hälften av fallen hette Hans Berg Jacobsen och i resten av fallen hette Hanna Berg Jacobsen. När deltagarna sedan fick svara på frågor om vad de tyckte om Hans och Hanna visade det sig att fler svarande gillade Hans. Fler tyckte också att Hans verkade vara en bra ledare. Samtidigt uppfattades Hanna som mer egoistisk och som en sämre förälder än Hans.

Detta visar en norsk studie som refereras av Lisa Näs i Amelias nätupplaga: Ny studie: Män gillar inte karriärkvinnor. Hon konstaterar att männen i undersökningen helt enkelt har svårt att acceptera när kvinnor gör samma prioriteringar som de själva.

Hela originalrapporten går att läsa här.

 

 

Drakarna på väg tillbaka?

Min vän fysikern rapporterar om fall där forskning och myt möts i ett suddigt gränsland. Hon berättar att

[…] Australiens regering från och med i år återinfört möjligheten att bli adlad.
– Riddare är ju drakars främsta källa till mat, och riddarna har varit helt utrotade i Australien. Men nu kommer tillgången på drakmat att öka, säger Edward Waters. Även den ekonomiska nedgången i världen bidrar. Drakar sover helst på guld och silver, och när människor prospekterar efter nya gruvfyndigheter kommer de att väcka drakarna och hamna i konflikt med dem, enligt forskarna.

Läs hela inlägget här: Forskarlarm: Drakarna på väg tillbaka 

Ytterligare omvärldsbevakning har Karin Englund sammanställt på sin blogg under rubriken Åsnespaning första april.

Själv är jag förstås svårt att finta bort. Har du blivit lurad än, frågade dottern igår. Nej, sa jag, har du? Jaa, sa hon. Hurdå, ville jag veta, berätta?

Då svarade hon med ett riktigt kvillrande skratt: Det blev jag inte alls! April, april!

Knivigt

Se upp, hojtade jag till dottern i köket, som du viftar med den där vassa kniven stoppar du den nästan i näsan.

Meeeh, sa hon, det skulle jag väl märka i så fall.

Just det, sa jag.